Vælg sprog
Skandinavien webshop
Vælg anden hjemmeside
Aktuel hjemmeside:
Skandinavien webshop
Hjemmeside / land
Sprog
Sociale medier
Hjemmeside / land
Sprog
Sociale medier

Generelle leverings- og betalingsvilkår

Senest opdateret: Januar 2022

INDHOLD:
I. OMFANGET AF NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER
II. TILBUD OG INDGÅELSE AF KONTRAKTEN/ORDREBEKRÆFTELSE
III. TILBUDSDOKUMENTATION
IV. PRISER
V. BETALING AF KØBSPRISEN/FORFALDSDATO/MISLIGHOLDELSE
VI. MOMSFRITAGNE LEVERANCER
VII. MODREGNING/TILBAGEHOLDELSESRET/NÆGTET OVERDRAGELSE
VIII. LEVERINGSFRISTER
IX. OVERFØRSEL AF RISIKO/OVERDRAGELSE AF FORSIKRINGSKRAV
X. KVALITET/DIMENSIONER/KVALITETSKRITERIER/TRANSPORTRUTER
XI. MONTERINGSINSTRUKTIONER
XII. REKLAMATIONER/EFTERFØLGENDE YDELSER
XIII. GENEREL BEGRÆNSNING AF ANSVAR/FORÆLDELSESFRIST
XIV. GARANTI FOR EJENDOMSFORBEHOLD
XV. OPFYLDELSESSTED
XVI. VÆRNETING
XVII. UADSKILLELIGHEDSKLAUSUL

I. OMFANGET AF NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER

1) Nærværende vilkår og betingelser i det følgende benævnt "vilkår og betingelser") finder kun anvendelse i forhold til virksomheder som defineret i §14 i den tyske civillovbog (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), juridiske enheder under offentligret og offentligretlige specialfonde (i det følgende benævnt "forretningspartneren" eller "FP"). De gælder for alle lovlige forretningstransaktioner og forretningsaftaler vedrørende eller som er foranlediget af salg og levering af BayWa r.e's produkter, herunder alle tilknyttede datter- og søsterselskabers transaktioner.

2) Forretningstransaktionerne, herunder transaktioner hos søster-, datterselskabs- og implementeringsvirksomheder (leverancer og tjenester), der er forbundet med dem, og de foregående tilbud afgivet af BayWa r.e. er udelukkende underlagt nærværende vilkår og betingelser. Nærværende vilkår og betingelser gælder også for forpligtelser i henhold til lovbestemt ret, der er forårsaget direkte eller indirekte af forretningstransaktioner mellem BayWa r.e. og BP og til fremtidige forretningsforbindelser mellem disse, såfremt BayWa r.e. henviser til sådanne forhold.

3) Nærværende vilkår og betingelser finder anvendelse eksklusivt, med forbehold for eventuelle individuelle aftaler mellem parterne, der har forrang over nærværende vilkår og betingelser. Dette gælder også for mundtlige forretningstransaktioner, forudsat at BayWa r.e. har henvist til anvendeligheden af nærværende vilkår og betingelser.

4) Eventuelle vilkår og betingelser udstedt af FP finder ikke anvendelse. BayWa r.e. afviser hermed samtlige af FP's generelle vilkår og betingelser eller købsbetingelser, som der henvises til af FP i forbindelse med indgåelsen af forretningsforholdet eller under behandlingen af samme. Dette omfatter enhver henvisning i ordrer, ordrebreve, accepterklæringer og lignende. BayWa r.e.s afvisning af FP's vilkår og betingelser gælder også i tilfælde, hvor BayWa r.e.s egne vilkår og betingelser ikke indeholder nogen bestemmelser herom. Denne afvisning gælder ligeledes for fremtidige forretningstransaktioner, herunder i individuelle tilfælde, hvor BayWa r.e ikke eksplicit afviser anvendeligheden af nogen generelle vilkår og betingelser, der henvises til af FP.

II. TILBUD OG INDGÅELSE AF KONTRAKTEN/ORDREBEKRÆFTELSE

1) Tilbuddene fra BayWa r.e. er uforpligtende og – i det omfang de ikke udtrykkeligt er markeret som bindende – repræsenterer udelukkende en opfordring til kunden om at indsende tilbud til BayWa r.e.

2) Hvis ordren udstedt af en FP kan kvalificeres som et tilbud i overensstemmelse med §145 i den tyske civillovbog (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), kan BayWa r.e. acceptere nævnte ordre inden for 14 dage, forudsat at der ikke er aftalt en yderligere (længere) acceptperiode.

3) Hvis indholdet af ordrebekræftelsen afviger fra FP's tilbud, skal den skriftlige ordrebekræftelse udstedt af BayWa r.e generelt bestemme det endelige leveringsomfang, forudsat at uoverensstemmelsen mellem de to dokumenter er begrænset til de tolerancer i mængde og kvalitet, der anses for normale for branchen. Hvis den pågældende forretningstransaktion er baseret på et tilbud udstedt af BayWa r.e. og ved mangel af yderligere ordrebekræftelse, anses tilbuddet for endegyldigt med hensyn til bestemmelse af leveringsomfanget. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er forfaldsdatoen for BayWa r.e.s krav på betaling underlagt bestemmelserne i lovbestemt ret.

4) Eventuelle afvigelser fra nærværende vilkår og betingelser i ordrebekræftelserne eller i tilbud udstedt af BayWa r.e. træder i stedet for nærværende vilkår og betingelser iht. afvigelsens omfang i det konkrete tilfælde (princippet om konkrete forpligtelsers forrang for ordrebekræftelser og tilbud frem for almindelige betingelser). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem en ordrebekræftelse eller et tilbud udstedt af BayWa r.e og korrespondance udført før udstedelsen af nævnte ordrebekræftelse eller tilbud, skal den pågældende korrespondance afløses af ordrebekræftelsen eller tilbuddet udstedt af BayWa r.e.

5) Forretningstransaktionerne er udelukkende baseret på de kommercielt relevante retsakter (tilbud, accept, ordrebekræftelse, kommercielle bekræftelsesskrivelser, hvor det er relevant). Eventuelle sideaftaler eller ændringer til dokumenterne, der er relevante for kontraktgennemførelsen, herunder nærværende vilkår og betingelser, kræver en udtrykkelig bekræftelse fra BayWa r.e. for at være juridisk gyldige.

6) Planlægningstjenester leveret af BayWa r.e. anses kun for at være en del af kontrakten, hvis dette udtrykkeligt er aftalt.

7) Indgåelsen af kontrakten er underlagt den forudgående betingelse, at der ikke er nogen hindringer på grund af nationale eller internationale regler, især eksportkontrolbestemmelser, embargoer samt andre sanktioner. Eventuelle leverancer eller ydelser til opfyldelse af indgåede kontrakter er underlagt det forbehold, at førnævnte hindringer ikke opstår.

III. TILBUDSDOKUMENTATION

1) BayWa r.e. forbeholder sig ejendomsrettighederne og ophavsrettighederne til sine planer, tegninger, illustrationer, beregninger og udviklet software (i det følgende benævnt fortrolige oplysninger). Dette gælder også for offentliggørelse af de fortrolige oplysninger via elektroniske medier. Disse fortrolige oplysninger skal behandles som fortrolige og må ikke gøres tilgængelige for tredjeparter uden forudgående samtykke fra BayWa r.e.

2) Ovenstående tavshedspligt gælder, uanset om BayWa r.e. har eksplicit markeret de pågældende fortrolige oplysninger som sådan.

3) Ovenstående tavshedspligt finder ikke anvendelse, hvis og i det omfang:

- De fortrolige oplysninger allerede var kendt af FP, da FP blev gjort bekendt med dem af BayWa r.e., og FP ikke tidligere var underlagt nogen anden fortrolighedsaftale med BayWa r.e. vedrørende de pågældende fortrolige oplysninger.
- FP kommer i besiddelse af de fortrolige oplysninger via tredjeparter, som har modtaget og videregivet de fortrolige oplysninger uden at krænke en fortrolighedsaftale.
- De fortrolige oplysninger allerede var offentlig kendt, før BayWa r.e. delte dem med FP.
- FP er forpligtet til at videregive de fortrolige oplysninger på grund af en juridisk forpligtelse eller officiel statsordre.

I sidstnævnte tilfælde skal FP informere BayWa r.e. om nævnte forpligtelse, så snart FP bliver opmærksom på denne.

IV. PRISER

1) Medmindre andet er angivet i tilbuddet og/eller ordrebekræftelsen udstedt af BayWa r.e., gælder priserne Ex Works (INCOTERMS 2020).

2) Priserne angivet af BayWa r.e. i sine tilbud omfatter ikke emballerings- og transportomkostninger eller eventuelle forsikringspræmier (transportforsikring). Hvis BayWa r.e. er forpligtet til at tegne transportforsikring, sker dette for FP's regning. BayWa r.e. er berettiget, men ikke forpligtet, til at forsikre de produkter eller varer, der skal leveres, mod transportrisici uden udtrykkelig instruks fra BP.

3) Tilbudspriserne angivet af BayWa r.e. er nettopriser og eksklusive den lovligt gældende merværdiafgift.

4) Rabatfradrag er kun tilladt med udtrykkelig skriftlig godkendelse fra BayWa r.e. eller hvis det relevante kommercielle dokument udstedt af BayWa r.e. indeholder en godtgørelse af nævnte rabatter.

V. BETALING AF KØBSPRISEN/FORFALDSDATO/MISLIGHOLDELSE

1) Det gebyr, der skal betales af FP, skal betales uden behov for yderligere særskilt fakturering.

2) Hvis FP efter indgåelse af kontrakten ikke opfylder sine betalingsforpligtelser, eller betalinger sker for sent eller afbrydes, eller FP anmoder om en udsættelse, eller der forekommer konkrete omstændigheder, der rejser rimelig tvivl om FP's kreditværdighed, er BayWa r.e. berettiget til at gøre opfyldelsen af enhver af sine udestående forpligtelser betinget af, at der stilles sikkerhed eller, efter FP's skøn, betaling forud for det fulde udestående beløb.

3) I tilfælde af FP’s misligholdelse, som vil være reguleret af de lovmæssige bestemmelser, og medmindre andet fremgår af aftalerne mellem BayWa r.e. og FP eller i nærværende vilkår og betingelser, skal FP fra begyndelsen af misligholdelsen betale en morarente på 9 % over den gældende lovbestemte basisrente på det udestående betalingskrav fra BayWa r.e. Dette påvirker ikke § 288, stk. 5 i den tyske civillovbog (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).

4) Betaling anses i alle tilfælde for at være modtaget rettidigt, såfremt det pågældende beløb inden den aftalte betalingsfrist er fuldt indbetalt på en konto tilhørende BayWa r.e. (dvs. hvis det ikke længere er muligt eller tilladt i henhold til de lovbestemte regler for nationale eller internationale transaktioner at tilbagekalde betalingen), eller det relevante betalingssurrogat krediteres eller indløses fuldt ud af BayWa r.e. BayWa r.e. er ikke forpligtet til at acceptere sådanne surrogater (checks etc.), medmindre disse er påtegnet eller garanteret i overensstemmelse med almindelig bankpraksis. Accepten af sådanne surrogater er i alle tilfælde betinget af opfyldelse.

VI. MOMSFRITAGNE LEVERANCER

Såfremt leverancen ikke er momspligtig iht. § 4, stk. 1b) i forbindelse med § 6a i den tyske momslov (Umsatzsteuergesetz, UStG), skal FP underskrive og returnere en ankomstbekræftelse. Ankomstbekræftelsen skal returneres til BayWa r.e. af FP eller en tredjepart, der handler på FP's vegne inden for 30 dage efter overdragelsen af købsgenstanden. Hvis FP ikke opfylder sin forpligtelse, vil der blive opkrævet moms med tilbagevirkende kraft.
Ejendomsretten til den købte vare forbliver hos BayWa r.e. indtil ankomstbekræftelsen er modtaget og/eller der sker betaling af momsen, der opkræves med tilbagevirkende kraft.

VII. MODREGNING/TILBAGEHOLDELSESRET/NÆGTET OVERDRAGELSE

1) BayWa r.e. er berettiget til at modregne alle krav, de har i forhold til FP, med alle FP's krav, uanset deres retsgrundlag. Dette gælder også, hvis gensidige krav er baseret på forskellige juridiske forhold.

2) FP er ikke berettiget til at modregne eventuelle krav, der skyldes til FP, især dem, der skyldes som følge af efterfølgende opfyldelse, skader eller andre modkrav, eller til at udøve nogen tilbageholdelsesrettigheder med hensyn til krav fremsat af BayWa r.e. på grund af sådanne krav, der skyldes FP, medmindre de pågældende modkrav er blevet anerkendt, er blevet juridisk fastslået som eksigible, ikke bestrides BayWa r.e. eller anses for parate til en afgørelse ved en domstol i en relateret juridisk tvist.

3) Uden godkendelse fra BayWa r.e. er FP ikke berettiget til at overdrage krav til tredjemand, der skyldes FP fra forretningstransaktionen baseret på nærværende vilkår og betingelser, undtagen i tilfælde hvor FP's legitime bekymringer med hensyn til overdragelsen af kontraktlige krav opvejer BayWa r.e's modstridende interesser.

VIII. LEVERINGSBETINGELSER OG FRISTER

1) Medmindre andet er aftalt, skal EXW (INCOTERMS 2020) anses for at være de aftalte leveringsbetingelser. Medmindre andet er angivet, er leveringsstedet BayWa r.e's lager i enten Tübingen eller Duisburg (Tyskland), efter BayWa r.e's skøn.

2) I de tilfælde, hvor der ikke er indgået aftaler med hensyn til leveringsfrister, forpligter BayWa r.e. sig hermed til at levere varen inden for 60 dage efter købsaftalens ikrafttræden eller efter det relevante afkaldskrav. Leveringsfristen begynder med fremsendelsen af ordrebekræftelsen – i givet fald i overensstemmelse med den deri angivne frist – eller, i mangel af ordrebekræftelse, med accept af tilbudet afgivet af BayWa r.e. eller accepten fra BayWa r.e. Leveringsfristen begynder dog ikke, før den dokumentation, godkendelser og frigivelser, der skal indhentes af FP, er blevet leveret, og eventuelle forfaldne forudbetalinger, som aftalt i nærværende vilkår og betingelser eller individuelle kontrakter, er modtaget.

3) Leveringsfristen anses for overholdt, hvis leveringsvaren inden dens udløb har forladt fabrikken eller BayWa r.e's relevant afdeling, eller i tilfælde hvor det er FP’s pligt at afhente varerne, at de er meldt klar til overdragelse af samme. Dette skal gøre leverancen komplet – også i henhold til momslovgivningen.

4) I mangel af andre udtrykkelige aftaler, er datoer og frister angivet af BayWa r.e. ikke faste datoer og frister.

5) Leveringsforsinkelser på grund af force majeure (f.eks. trafikforstyrrelser, herunder dem, der påvirker international transport af varer, især under import, driftsforstyrrelser, strejker, lockouts og officielle regeringsordrer, som BayWa r.e. ikke er ansvarlig for, selvom disse sker på lokaliteterne for BayWa r.e's leverandører) er ikke BayWa
r.e's ansvar. Sådanne forsinkelser berettiger BayWa r.e. til at udskyde leveringen med hindringens varighed eller helt eller delvis at annullere den del af kontrakten, der endnu ikke er opfyldt, hvis hindringen varer i mere end to måneder.

6) Hvis hindringen, der er uden for BayWa r.e's ansvar, i henhold til afsnit 5 ovenfor, varer mere end to måneder, er FP berettiget til, efter udløb af en rimelig frist, at træde ud af den del af kontrakten, der endnu ikke er blevet opfyldt. Dette forhindrer FP i at fremsætte yderligere krav. Det samme gælder i situationer, hvor BayWa r.e. af andre årsager ikke er ansvarlig for den forsinkede levering.

7) I alle tilfælde er BayWa r.e's forpligtelser underlagt rettidig og korrekt levering af indgående varer. Dette forbehold for BayWa r.e's rettidige og korrekte levering gælder under forudsætning af, at BayWa r.e. har afsluttet den tilsvarende leveringsforretning i god tid, og/eller at BayWa r.e. er ikke ansvarlig for forsinkelse i leveringen fra sine leverandørers side. Såfremt leveringsafbrydelsen i henhold til ovennævnte omstændigheder varer mere end en måned, er FP berettiget til efter udløb af en rimelig frist at træde ud af den del af kontrakten, der endnu ikke er opfyldt, hvis FP vurderer, at leveringsforsinkelsen ikke længere er acceptabel.

8) BayWa r.e. er til enhver tid berettiget til at foretage delleverancer, såfremt dette ikke medfører ekstra omkostninger for FP.

9) I alle tilfælde skal leveringsfristerne forlænges med den periode, under hvilken FP ikke opfylder sine forpligtelser over for BayWa r.e. BayWa r.e. har tilbageholdelsesret som følge af denne manglende opfyldelse fra FP's side, og BayWa r.e. udøver nævnte tilbageholdelsesret.

10) Hvis FP afgiver accept for sent eller overtræder andre forpligtelser til at bidrage, er BayWa r.e. berettiget til at kræve erstatning for skader opstået som følge heraf, herunder eventuelle merudgifter. I sådanne tilfælde overgår risikoen for tab og prisrisikoen – herunder især risikoen for utilsigtet beskadigelse eller forringelse af den købte vare – til FP. Der forbeholdes ret til yderligere kontraktlige eller retmæssige krav.

11) Hvis FP ikke accepterer varerne inden leveringsfristens udløb, er BayWa r.e. berettiget til at opkræve FP for lager- og finansieringsomkostninger fra den anden uge efter fristens udløb. Disse beregnes, i tilfælde af solcellemoduler, til en fast sats på baggrund af effekten fra de ikke-accepterede solcellemoduler, og andrager €0,60/kWp pr. påbegyndt uge. Omkostningerne til opbevaring og finansiering svarer til likviditetsomkostningerne og pladskravene for solenergimoduler, der opstår jævnligt pga. forsinket betaling og forlænget opbevaring.

12) I situationer, hvor BayWa r.e. arrangerer transport af produkter eller varer for FP, påtager BayWa r.e. sig intet ansvar for adfærden hos leveringstjenesten, speditøren eller andre transportvirksomheder, der er involveret i denne aktivitet. Dette gælder i særdeleshed med hensyn til den pågældende leveringstjenestes, speditør eller anden transportvirksomheds overholdelse af leveringsfristen. På anmodning og under forudsætning af dokumentation for en tilsvarende uoverensstemmelse mellem den planlagte leveringstid og den faktiske leveringstid, skal BayWa r.e. dog refundere FP eventuelle modtagne tillæg for levering på en bestemt dato eller ekspreslevering.

IX. OVERFØRSEL AF RISIKO/OVERDRAGELSE AF FORSIKRINGSKRAV

1) I tilfælde af salg ved levering til et andet sted end opfyldelsesstedet, overgår risikoen for hændeligt tab, ødelæggelse eller forringelse og risikoen for manglende betaling til FP ved overdragelse af forsendelsen til den person, der udfører transporten.

2) Såfremt levering skal ske Ex Works, og der ikke er truffet særskilt aftale om leveringsfristen, skal FP afhente varen uden forsinkelse, når FP har modtaget meddelelse om, at de pågældende varer er klar til forsendelse. Hvis FP ikke gør dette, er BayWa r.e. berettiget til efter eget skøn enten at sende varerne for FP's regning og risiko eller opbevare dem og opkræve FP lageromkostningerne fra den 10. dag efter misligholdelse ved modtagelse. Afsnit VIII, stk. 10 i nærværende vilkår og betingelser finder anvendelse.

3) I det omfang BayWa r.e. har tegnet transportforsikring og FP har opfyldt sin betalingsforpligtelse over for BayWa r.e. vedrørende de forsikrede varer til fuld transport, skal BayWa r.e. overdrage sine krav mod forsikringsselskabet til FP i det omfang, dette er tilladt i henhold til loven og forsikringsaftalen, medmindre en sådan overdragelse ikke er tilladt i henhold til forsikringsaftalen, de af forsikringsselskabet udstedte bestemmelser, den tyske forsikringsaftalelovgivning (Gesetz über den Versicherungsvertrag, VVG) eller andre lovbestemmelser.

X. KVALITET/DIMENSIONER/KVALITETSKRITERIER/TRANSPORTRUTER

1) Kvaliteten og dimensionerne af de produkter, der er genstand for forretningstransaktionen, er underlagt DIN-standarderne eller materialedatablade, certifikater mv. og andre produktspecifikke standarder og beregninger, i det omfang der ikke er andre indgået aftale om andre standarder, især udenlandske standarder, eller en del af indholdet af tilbuddet eller ordrebekræftelsen er udstedt af BayWa r.e. Hvis der ikke findes DIN-standarder eller materialedatablade, certifikater eller lignende, gælder de tilsvarende europæiske standarder og i mangel af disse sædvanlig handelspraksis. Individuelle aftaler om tilstanden af de produkter, der udgør genstanden for forretningstransaktionen, har altid forrang.

2) Enhver henvisning til standarder, materialedatablade eller fabrikstestcertifikater af enhver art og/eller beskrivelsen af de kontraktlige leverancer med tilhørende specifikationer udgør ikke en garanti for produktets egenskaber. Selv i det omfang leverancen eller ydelsen er beregnet til en bestemt type brug af den part, der foretager bestilling, og dette bliver en del af kontrakten, udgør dette heller ikke en garanti for produktets egenskaber.

I fraværet af udtrykkelige skriftlige erklæringer i de tilhørende handelsdokumenter fra udstedt af BayWa r.e., har BayWa r.e. ingen forpligtelser over for FP med hensyn til garantier eller forsikringer om produktets egenskaber af nogen art.

3) Ethvert erstatningsansvar på grundlag af forsikringer om egenskaber eller garantier er i alle tilfælde udelukket, hvor dette ikke er baseret på nogen form for skriftlig garanti fra BayWa r.e.

4) Medmindre det i øvrigt er udtrykkeligt angivet, kan BayWa r.e. vælge eller definere transportruten og brug af transportmidler efter eget skøn for afsendelsen af de produkter, der indgår i forretningstransaktionen.

XI. MONTERINGSVEJLEDNING TIL NOVOTEGRA

Monteringsvejledningen til novotegra-monteringssystemet (eller dele deraf) kan findes online på https://www.novotegra.com/da/downloads

XII. REKLAMATIONER/AFHJÆLPNING

1) Den leverede vare er fejlfri, hvis den opfylder de subjektive krav (§ 434 stk. 2) og installationskravene (§ 434 stk. 4 BGB) på tidspunktet for risikoens overgang. Det er dog ikke nødvendigt, at den leverede vare opfylder de objektive krav i § 434 stk. 3 for at kunne anses for mangelfri, forudsat at og i det omfang samarbejdspartneren og BayWa r.e har indgået aftale om de subjektive krav til den leverede genstand. Bestemmelsen i sætning 2 ovenfor finder ikke anvendelse i tilfælde af "leverandørens regres" (§ 478 BGB), når den leverede vare er en genstand med digitale elementer i betydningen af § 327a, stk. 3 BGB. 2)

2) FP skal inspicere den leverede genstand umiddelbart efter levering i overensstemmelse med kravene i § 377 HGB. Tydelige mangler skal straks anmeldes. Datoen for modtagelse af denne anmeldelse af mangler hos BayWa r.e. skal være afgørende. Fejl, der ikke kan opdages inden for denne frist, selv ved det mest omhyggelige eftersyn, skal meddeles straks efter opdagelse med øjeblikkelig ophør af enhver bearbejdning af den leverede genstand. Hvis meddelelsen ikke gives rettidigt, kan FB ikke gøre garantikrav gældende, medmindre den respektive fejl blev svigagtigt skjult af BayWa r.e. FP bærer den fulde bevisbyrde for alle krav, især for selve fejlen, for tidspunktet for opdagelsen af fejlen og for rettidigheden af fejlanmeldelsen.

3) For fejl og mangler ved varerne, som er anmeldt med begrundelse og rettidigt, skal BayWa r.e. yde efterfølgende ydelse i form af reparation eller udskiftning efter eget skøn.

4) I det omfang FP er forpligtet til at installere eller fjerne den købte vare som led i FP's pligt til efterfølgende opfyldelse over for sin kunde, skal FP give BayWa r.e. muligheden for selv at udføre denne installation eller lade en tredjepart gøre dette. FP's manglende evne til at give BayWa r.e. denne mulighed medfører, at alle krævede udgifter til den pågældende installation/fjernelse anses for unødvendige.

5) Hvis den efterfølgende ydelse mislykkes, kan FP i princippet kræve, efter FP's skøn, enten en reduktion af gebyrerne eller en ophævelse af kontrakten. FP har dog ingen fortrydelsesret, hvis det pågældende kontraktbrud kun er af mindre karakter, og især hvis den pågældende fejl/mangel kun er af mindre karakter. Hvis FP kræver kompensation for skader opstået som følge af manglende efterfølgende ydelse og med en tilsvarende skyld fra BayWa r.e., forbliver varerne i FP's besiddelse, hvis dette med rimelighed kan anmodes af BayWa r.e.

6) Hvis FP ikke uden unødig forsinkelse giver BayWa r.e. mulighed for at inspicere fejlen/manglen, og hvis især FP ikke stiller genstanden for den kontrakt, som reklamationen vedrører, eller prøver eller dele heraf, til rådighed uden unødig forsinkelse efter anmodning, er BayWa r.e. berettiget til at nægte at opfylde FP's garantikrav, indtil BayWa r.e. har efterset den købte vare. Dette finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor BayWa r.e's mulighed for at udføre en inspektion begrænses af omstændigheder uden for FP's kontrol.

7) Hvis FP fremsætter krav om fejl/mangler, hvor der ikke er nogen, er BayWa r.e. berettiget til kompensation for de interne og eksterne omkostninger, der afholdes som følge af kravet. Denne udgift skal prissættes til minimum EUR 50,00, medmindre FP er i stand til at dokumentere, at den faktisk afholdte udgift er mindre end dette beløb.

8) For emner i kontrakten, der er blevet solgt som nedgraderet materiale, har FP ingen ret til efterfølgende ydelser eller andre garantikrav vedrørende de specificerede fejl/mangler eller sådanne fejl/mangler, som normalt kan forventes.

9) Eventuelle yderligere umistelige krav fra FP's side vedrørende produktansvar forbliver upåvirket af disse bestemmelser.

10) BayWa r.e. skal afholde omkostningerne til enhver form for transport, rejse, arbejdskraft, montering eller materialeudgifter, som de pådrager sig under efterfølgende ydelser, forudsat at disse udgifter ikke kan spores tilbage til, at FP har bragt den købte vare til et andet sted end leveringsstedet. Omkostningerne til udgifter forårsaget af en sådan handling fra FP's side afholdes af FP.

XIII.    GENEREL ANSVARBEGRÆNSNING/FORÆLDELSESFRIST

1) I det omfang andet ikke er fastsat i nærværende vilkår og betingelser eller der findes ufravigelige lovbestemmelser om det modsatte, er BayWa r.e. kun ansvarlig for skader som følge af overtrædelse af kontraktlige eller ikke-kontraktlige forpligtelser i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed. Ansvar for både mindre uagtsomhed og for grov uagtsomhed fra ansatte hos BayWa r.e. er udelukket, medmindre det pågældende krav er fremsat på grund af en skade på liv, lemmer eller helbred eller overtrædelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse. En væsentlig kontraktlig forpligtelse defineres i denne sammenhæng som en forpligtelse, hvis opfyldelse er afgørende for en korrekt udførelse af kontrakten, og som FP normalt kan forvente at stole på. Den heri fastsatte ansvarsfraskrivelse/-begrænsning, gælder også for skader som følge af misligholdelse eller forsinkelse.

2) I tilfælde af mindre uagtsomhed som defineret i afsnit 1 i dette afsnit, dækker BayWa r.e's ansvar ikke skader, som ikke typisk kunne forventes under den pågældende konkrete forretningstransaktion, medmindre det pågældende krav er fremsat på grund af en skade på liv, lemmer eller helbred. Ansvar for efterfølgende skader på grund af mangler fraskrives i alle tilfælde af kun mindre uagtsomhed og i øvrigt også ved grov uagtsomhed i det lovligt tilladte omfang.

3) Alle mangelskrav mod BayWa r.e. er underlagt en forældelsesfrist på et år efter levering, medmindre BayWa r.e. har givet en anden (længere) forældelsesfrist skriftligt i det respektive enkelte tilfælde. Punkt 1 ovenfor gælder ikke for udgiftsgodtgørelseskrav (§445a BGB) og andre garantikrav fra FP i overensstemmelse med §437 BGB i tilfælde af "leverandørregres" (§478 BGB), i hvilket tilfælde §445b stk. 2 BGB finder anvendelse.

XIV. GARANTI FOR EJENDOMSFORBEHOLD

1) Alle fysiske service- eller leveringsartikler (produkter/varer) forbliver BayWa r.e's ejendom (ejendomsforbehold) indtil alle krav fremsat af BayWa
r.e. er blevet indfriet, herunder faktiske krav, der forfalder på et senere tidspunkt samt betingede krav. Dette gælder også i situationer, hvor der betales for særligt udpegede skader. Ved løbende fakturering stiller ejendomsforbeholdet sikkerhed mod BayWa r.e's krav på restbeløbet.

2) BayWa r.e. kan til enhver tid forbyde salg og/eller kombination og/eller sammenblanding af den/de varer, der er omfattet af ejendomsforbehold, hvis kunden misligholder betalingsforpligtelser og/eller har betalingsvanskeligheder eller bliver insolvent.

3) Såfremt at genstande, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, blandes, bearbejdes og/eller kombineres med andre bevægelige genstande, der ikke tilhører BayWa r.e., er BayWa r.e. berettiget til en procentdel af ejendomsretten til den nye vare svarende til forholdet mellem fakturaværdien af genstanden, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, og fakturaværdien af den anden eller nye vare, herunder udgifterne til forarbejdning (kombination, blanding). Hvis fakturaværdien af den anden vare ikke kendes, skal dens værdi beregnes ud fra principperne om sammenlignelighed.

4) Tilpasningen og behandlingen af den ejendom, der er omfattet af ejendomsforbehold, sker på vegne af BayWa r.e. som producent som defineret i § 950 i den tyske civillovbog (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), uden at pålægge BayWa r.e. nogen forpligtelser. Den bearbejdede vare anses for at være den genstand, der er underlagt ejendomsforbehold som defineret i nærværende vilkår og betingelser. Hvis kontraktens genstand behandles sammen med andre genstande, der ikke tilhører BayWa r.e., erhverver BayWa r.e. en procentdel medejerskab af den nye vare, der svarer til forholdet mellem værdien af den købte vare (fakturabeløb inkl. moms) og de øvrige forarbejdede varer på forarbejdningstidspunktet. For resten gælder det samme for den vare, der fremstilles ved forarbejdning, som for den købte vare leveret med ejendomsforbehold.

5) I det omfang FP videresælger varer, der er genstand for kontrakten uden eller efter forarbejdning, er FP berettiget til at sælge varen med ejendomsforbehold under sin normale forretningsgang. FP overdrager hermed sine krav fra videresalget til BayWa r.e. for fakturabeløbet af den genstand, der er omfattet af ejendomsforbehold. Bemyndigelsen til at videresælge varen er betinget af gyldigheden af overdragelsen af krav. Dette gælder også analogt i tilfælde, hvor genstanden, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, anvendes af FP til at opfylde en arbejdskontrakt eller kontrakt om arbejde og materialer, især for byggefirmaer. I dette tilfælde overdrages kravet fra arbejdskontrakten eller kontrakten for arbejde og materialer også til BayWa r.e. på forhånd svarende til beløbet for fakturaværdien af den vare, der er omfattet af ejendomsforbeholdet. Bemyndigelsen til at behandle BayWa r.e's vare er underlagt gyldigheden af overdragelsen af krav.

6) FP er ikke berettiget til at overdrage genstanden under ejendomsforbehold til tredjemand som sikkerhed, at pantsætte den eller bruge den til ombytningstransaktioner. Ligeledes har FP ikke tilladelse til at overdrage de afståede krav til BayWa r.e. på baggrund af det udvidede ejendomsforbehold som factoring-kunde til en factoring-bank, medmindre den pågældende factoring-bank direkte indtræder i kundens betalingsforpligtelser over for BayWa r.e. I øvrigt skal overdragelsen eller salget af de på grundlag af det udvidede ejendomsforbehold til factoring-banken afståede fordringer være underlagt skriftlig godkendelse fra BayWa r.e.

7) Hvis debitorer (tredjepartsdebitorer) betaler til FP, afståede krav til BayWa r.e. på grund af det udvidede ejendomsforbehold ved check eller andet betalingssurrogat, overgår ejendomsretten til denne betaling til BayWa r.e. så snart FP har erhvervet denne.

8) BayWa r.e. er berettiget til at inddrive krav fra videresalg frem til tilbagekaldelsestidspunktet, som det til enhver tid er berettiget til at udstede, og som ligeledes kan udstedes mundtligt. Efter anmodning skal FP underrette tredjemandsdebitor om overdragelsen, informere BayWa r.e. om denne underretning og sende de nødvendige oplysninger og dokumentation til inddrivelse af de overdragne krav til

BayWa r.e. sammen med oplysningerne vedrørende underretningen. BayWa r.e. skal straks informeres af FP om enhver tilknytning eller anden hindring fra tredjepart.

9) Påstanden om ejendomsforbehold, og især tilbagekaldelse genstande omfattet af kontrakten samt inddrivelse af krav fra tredjemand, udgør ikke en ophævelse af kontrakten. BayWa r.e. er især berettiget til at tilbagetage genstanden, der er omfattet a ejendomsforbeholdet, uden at skulle ophæve kontrakten, såfremt køber af den pågældende genstand har overskredet det tildelte betalingsmål, ikke har afviklet andre forpligtelser i forhold til BayWa r.e. rettidigt, er i misligholdelse eller undlader at opfylde sine forpligtelser i henhold til nærværende vilkår og betingelser.

10) Hvis FP inkluderer sine krav fra et videresalg af sådanne materialer, til hvilke BayWa r.e. har et simpelt, udvidet eller længerevarende ejendomsforbehold i et folioforhold, overdrager FP hermed foliokravet til BayWa r.e. svarende til størrelsen af værdien af de varer, der er omfattet af ejendomsforbehold. Når saldobetaling er gennemført, erstattes denne af den accepterede saldo, der anses for at være tildelt op til det beløb, der repræsenterer det oprindelige foliokrav.

11) For at sikre BayWa r.e's krav overdrager FP også de krav mod tredjemand til BayWa r.e., der opstår ved kombinationen af den købte genstand, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, med et jordlod til et beløb svarende til fakturaværdien af den købte genstand.

12) BayWa r.e. forpligter sig hermed til at frigive de værdipapirer, som det er berettiget til efter anmodning fra FP, i det omfang den faktiske værdi af dets værdipapirer overstiger de krav, der skal sikres, med mere end 10 %; de værdipapirer, der skal frigives, skal vælges efter BayWa r.e's skøn.

XV. OPFYLDELSESSTED

1) Opfyldelsesstedet for alle leverancer og tjenester leveret af BayWa r.e. er det registrerede hjemsted for BayWa r.e.

2) Opfyldelsesstedet for betalinger fra FP skal være BayWa r.e's vedtægtsmæssige hjemsted

XVI. VÆRNETING

Det eksklusive værneting for eventuelle tvister, der opstår fra eller i forbindelse med kontrakten indgået mellem parterne, er BayWa r.e's registrerede hjemsted. Imidlertid er BayWa r.e. også berettiget til at anlægge sag mod FP ved FP's sædvanlige værneting.

XVII. UADSKILLELIGHEDSKLAUSUL

Hvis en (eller flere) bestemmelser i nærværende vilkår og bestemmelser er eller bliver ugyldige, forbliver gyldigheden af de resterende bestemmelser upåvirket. De relevante lovbestemmelser finder anvendelse i stedet for den ugyldige bestemmelse, medmindre disse er lovligt udelukket af de resterende bestemmelser.

Tilbage til toppen