Välj Språk
Skandinavien Webshop
Välj en annan sida
Nuvarande sida
Skandinavien Webshop
Hemsida / Land
Språk
Social Media
Hemsida / Land
Språk
Social Media

Allmänna leverans- och betalningsvillkor

Senast uppdaterat: Januari 2022

INNEHÅLL:
I. VILLKORENS OMFATTNING
II. OFFERT OCH SLUTANDE AV AVTAL/ORDERBEKRÄFTELSE
III. OFFERTDOKUMENTATION
IV. PRISER
V. BETALNING AV KÖPESKILLINGEN/FÖRFALLODATUM/UTEBLIVEN BETALNING
VI. LEVERANSER SOM INTE OMFATTAS AV MOMS
VII. KOMPENSATION/BIBEHÅLLEN ÄGANDERÄTT/ORDERUNDANTAG
VIII. LEVERANSTIDER
IX. RISKÖVERFÖRING/ÖVERLÅTELSE AV FÖRSÄKRINGSANSPRÅK
X. KVALITET/DIMENSIONER/KVALITETSKRITERIER/TRANSPORTVÄGAR
XI. MONTERINGSANVISNINGAR
XII. REKLAMATIONER/ÅTGÄRDANDE AV BRISTER
XIII. ALLMÄN ANSVARSBEGRÄNSNING/BEGRÄNSNINGSPERIOD
XIV. GARANTI FÖR BIBEHÅLLEN ÄGANDERÄTT
XV. PLATS FÖR UTFÖRANDE
XVI. JURISDIKTION
XVII. ENSKILDA AVTALSBESTÄMMELSERS OGILTIGHET
XVIII. TYSK LAGSTIFTNING

I. VILLKORENS OMFATTNING

1) Dessa villkor (kallas hädanefter ”villkoren”) gäller endast företag enligt betydelsen i avsnitt 14 i den tyska civillagstiftningen (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), juridiska enheter enligt offentlig lag och offentliga specialfonder (kallas hädanefter ”affärspartner”). De gäller samtliga juridiska affärstransaktioner och affärsuppgörelser, inklusive tillhörande underordnade eller tilläggstransaktioner, som rör eller orsakas av försäljning och leverans av produkter från BayWa r.e.

2) Affärstransaktionerna inklusive tilläggstransaktioner, underordnade transaktioner och implementerande affärstransaktioner (leveranser och tjänster) kopplade till dem och de föregående offerterna från BayWa r.e. omfattas uteslutande av dessa villkor. Villkoren gäller även för lagstadgade skyldigheter som direkt eller indirekt orsakats av affärstransaktioner mellan BayWa r.e. och affärspartnern samt för framtida affärsrelationer mellan dem om BayWa r.e. hänvisar till sådana relationer.

3) Dessa villkor ska gälla exklusivt, med undantag av eventuella enskilda avtal mellan parterna som har företräde framför dessa villkor. De ska också gälla för muntliga affärstransaktioner, förutsatt att BayWa r.e. hänvisat till att dessa villkor gäller.

4) Villkor som utfärdats av affärspartnern gäller inte. BayWa r.e. avvisar härmed allmänna villkor och köpvillkor vilka hänvisas till av affärspartner vid affärsrelationens ingående eller under behandlingen av densamma; detta innefattar referenser i order, orderbrev, godkännandedeklarationer och liknande. BayWa r.e.s avvisande av affärspartnerns villkor gäller även i de fall när BayWa r.e.s egna villkor inte innehåller några bestämmelser. Detta avvisande gäller på samma sätt för framtida affärstransaktioner, inklusive enskilda fall där BayWa r.e inte uttryckligen avvisar tillämpligheten för allmänna villkor som affärspartnern hänvisar till.

II. OFFERT OCH SLUTANDE AV AVTAL/ORDERBEKRÄFTELSE

1) Erbjudandena från BayWa r.e. ska vara icke-bindande och – i den omfattning de inte explicit betecknats som bindande – utgör enbart en inbjudan till kunden att inkomma med en offert till BayWa r.e.

2) Om en order från en affärspartner kan kvalificera som en offert i enlighet med avsnitt 145 i den tyska civillagstiftningen (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) kan BayWa r.e. acceptera denna order inom 14 dagar förutsatt att ingen utökad (längre) acceptansperiod har avtalats.

3) Om innehållet i orderbekräftelsen skiljer sig från det som framgår av affärspartnerns offert ska den skriftliga orderbekräftelse som utfärdats av BayWa r.e i allmänhet utgöra definitiv omfattning för leveransen, förutsatt att avvikelsen mellan de båda dokumenten begränsas till toleranser för kvantitet och kvalitet som betraktas som normala för branschen. Om affärstransaktionen ifråga baseras på en offert från BayWa r.e., och i avsaknad av ytterligare orderbekräftelse, ska sagda offert bedömas vara slutgiltig vad gäller fastställandet av leveransomfånget. Såvida inte annat uttryckligen överenskommits ska förfallodatum för BayWa r.e.s anspråk på betalning omfattas av lagstadgade bestämmelser.

4) Avvikelser från dessa villkor i orderbekräftelser eller offerter från BayWa r.e. har företräde framför dessa villkor inom avvikelsens omfång i det konkreta enskilda fallet (principen om prioritet för konkreta definitioner i orderbekräftelser och offerter före allmänna villkor). I händelse av avvikelse mellan en orderbekräftelse eller offert som utfärdats av BayWa r.e och korrespondens som genomförts före utfärdandet av sagda orderbekräftelse eller offert, ska orderbekräftelsen eller offerten som utfärdats av BayWa r.e ha företräde framför korrespondensen ifråga.

5) Affärstransaktionerna baseras enbart på de handelsrelevanta juridiska handlingarna (offert, godkännande, orderbekräftelse, ev. kommersiella bekräftelsebrev). Eventuella underordnade överenskommelser eller tillägg till dokumenten som är relevanta för avtalets fullgörande, inklusive dessa villkor, kräver en uttrycklig bekräftelse från BayWa r.e. för att vara juridiskt bindande.

6) Planeringstjänster som tillhandahålls av BayWa r.e. ska anses ingå i avtalet endast om detta uttryckligen har avtalats.

7) Slutande av avtalet är beroende på tidigare villkor att det inte finns några hinder på grund av nationella eller internationella föreskrifter, i synnerhet exportkontrollföreskrifter, embargon eller andra sanktioner. Alla leveranser och tjänster för fullgörande av ingångna avtal gäller under förutsättning att ovannämnda hinder inte inträffar.

III. OFFERTDOKUMENTATION

1) BayWa r.e. förbehåller sig ägar- och upphovsrätten till sina ritningar, illustrationer, uträkningar och utvecklade programvaror (kallas hädanefter konfidentiell information). Det gäller även publicering av konfidentiell information via elektroniska medier. Denna konfidentiella information måste behandlas som konfidentiell och får inte göras tillgänglig för tredje part utan tidigare medgivande av BayWa r.e. 

2) Konfidentialitetskravet ovan gäller oavsett om BayWa r.e. uttryckligen har märkt dokumentationen som konfidentiell information eller inte.

3) Konfidentialitetskravet ovan gäller inte om och i den omfattning som:

- konfidentiell information redan var känd av affärspartnern när BayWa r.e. uppmärksammade affärspartnern på denna, och affärspartnern omfattades inte tidigare av några andra sekretessavtal med BayWa r.e. avseende den konfidentiella informationen ifråga;
- affärspartnern får tillgång till konfidentiell information via tredje part som har erhållit och lämnat vidare sagda konfidentiella information utan att bryta mot något sekretessavtal;
- konfidentiell information redan var allmänt känd innan den delades med affärspartnern av BayWa r.e.; eller
- affärspartnern är tvungen att yppa konfidentiell information på grund av juridiska krav eller uppmaning från officiell myndighet.

I det senare fallet måste affärspartnern informera BayWa r.e. om sagda skyldighet så snart affärspartnern blir medveten om den.

IV. PRISER

1) Såvida inte annat framgår av offerten och/eller orderbekräftelsen som utfärdats av BayWa r.e. gäller priserna fritt fabrik (INCOTERMS 2020).

2) Priserna som angetts av BayWa r.e. i offerterna innefattar inte förpackning och transportkostnader och inte heller försäkringskostnader (transportförsäkringar). Om BayWa r.e. blir tvungen att ta en transportförsäkring ska denna bekostas av affärspartnern. BayWa r.e. är berättigat, men inte skyldigt, att försäkra produkter eller varor som ska levereras mot transportrisker utan affärspartnerns uttryckliga instruktion.

3) Offertpriserna som anges av BayWa r.e. är nettopriser och är exklusive juridiskt tillämplig moms.

4) Prisreduceringar tillåts endast om de uttryckligen godkänts av BayWa r.e. eller om relevanta handelsdokument som utfärdats av BayWa r.e. innehåller information om motsvarande rabatt.

V. BETALNING AV KÖPESKILLINGEN/FÖRFALLODATUM/UTEBLIVEN BETALNING

1) Den avgift som ska betalas av affärspartnern ska betalas utan att en särskild faktura behövs.

2) Om affärspartnern, efter avtalets tecknande, inte uppfyller sin betalningsskyldighet eller om betalningen är sen eller avbryts eller om affärspartnern begär uppskov eller konkreta omständigheter blir kända som ger upphov till rimliga tvivel om affärspartnerns kreditbetyg, har BayWa r.e. rätt att låta utestående skyldigheter omfattas av upprättade säkerheter eller, enligt affärspartnerns gottfinnande, erhålla direkt betalning av det fullständiga beloppet.

3) I händelse av utebliven betalning från affärspartnern, vilken ska regleras av de lagstadgade föreskrifterna såvida inte annat anges i avtalen mellan BayWa r.e. och affärspartnern eller i dessa villkor, måste affärspartnern från den uteblivna betalningens början betala en ränta för utebliven betalning på 9 % över tillämplig grundränta på det obetalda betalningsanspråket från BayWa r.e; detta påverkar inte avsnitt 288, stycke 5 i den tyska civillagstiftningen (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).

4) I samtliga fall ska betalning bedömas ha inkommit i tid om beloppet ifråga, före överenskommen tidsfrist för betalningen, har betalats till fullo till ett konto som tillhör BayWa r.e. (dvs. om det inte längre är möjligt eller tillåtet enligt lagstadgade bestämmelser för nationella eller internationella transaktioner att återkalla betalningen) eller lämplig ersättning för betalning till fullo har krediterats eller lösts in av BayWa r.e. BayWa r.e. är inte skyldigt att acceptera sådana ersättningar (checkar etc.) såvida de inte har signerats eller garanterats i enlighet med normal banksed. Acceptans av sådana ersättningar sker i samtliga fall på fullgörandedagen.

VI. LEVERANSER SOM INTE OMFATTAS AV MOMS

Om leveransen inte omfattas av moms i enlighet med avsnitt 4, stycke 1b) i enlighet med avsnitt 6 a i den tyska momslagen (Umsatzsteuergesetz, UStG) måste kunden underteckna och returnera en mottagningsbekräftelse. Mottagningsbekräftelsen måste returneras till BayWa r.e. av affärspartnern eller tredje part som agerar å företagets vägnar inom 30 dagar från överlämnandet av den köpta varan. Om affärspartnern inte uppfyller denna skyldighet kommer moms att debiteras retroaktivt.

Äganderätten till den köpta varan ska kvarstå hos BayWa r.e. tills mottagningsbekräftelsen har mottagits och/eller retroaktivt debiterad moms har betalats.

VII. UTJÄMNING/BIBEHÅLLEN ÄGANDERÄTT/ORDERUNDANTAG

1) BayWa r.e. har rätt att utjämna alla anspråk det har gentemot affärspartnern mot affärspartnerns samtliga anspråk oberoende av deras juridiska grund. Detta gäller även om de ömsesidiga anspråken baseras på olika juridiska relationer.

2) Affärspartnern har inte rätt att kompensera mot några anspråk som ska betalas till affärspartnern som resultat av efterföljande åtgärder, skadeståndsanspråk eller andra motanspråk, eller att utöva några rättigheter till bibehållen äganderätt som görs av BayWa r.e. på sådana anspråk som görs av affärspartnern, såvida inte motanspråken ifråga juridiskt har etablerats som tillämpliga och inte bestrids av BayWa r.e. eller betraktas som redo för domstolsbeslut i tillhörande tvist.

3) Utan godkännande från BayWa r.e. har affärspartnern inte rätt att rikta några anspråk till tredje part som ska betalas till affärspartnern för affärstransaktionen, baserat på dessa villkor, förutom i fall då affärspartnerns legitima oro över överlåtbarheten av avtalsanspråken väger tyngre än BayWa r.e.s motstridiga intressen.

VIII. LEVERANSVILLKOR OCH LEVERANSTIDER

1) Om inte annat överenskommits ska EXW (INCOTERMS 2020) anses utgöra överenskomna leveransvillkor. Såvida inte annat angetts ska leveransadressen vara BayWa r.e.s lager i antingen Tübingen eller Duisburg (Tyskland), efter BayWa r.e.s gottfinnande.

2) I fall då ingen överenskommelse har gjorts avseende leveranstider åtar sig BayWa r.e. härmed att leverera varorna inom 60 dagar efter att köpeavtalet trätt i kraft eller efter relevant avrop. Leveranstiden ska påbörjas när orderbekräftelsen skickas – om tillämpligt den tid som specificeras i den – eller, om ingen orderbekräftelse upprättats, när offerten från BayWa r.e. accepteras eller vid acceptans från BayWa r.e., dock inte förrän dokumentationen, godkännandena och frisläppandena som ska erhållas av affärspartnern har tillhandahållits och eventuella förskottsbetalningar som avtalats i dessa villkor eller enskilda avtal har mottagits.

3) Leveranstiden ska betraktas som uppfylld om den vara som ska levereras innan leveranstidens utgång har lämnat BayWa r.e.s fabrik eller filial, eller i de fall det är affärspartnerns skyldighet att hämta varorna, den har kommunicerats vara redo för överlämnande. Detta innebär att leveransen ska betraktas som fullgjord – inklusive i momslagstiftningens betydelse.

4) Om inga andra uttryckliga avtal finns är de datum och deadlines som specificerats av BayWa r.e. inga fasta datum och deadlines.

5) Leveransförseningar på grund av force majeure (t.ex. trafikstörningar, inklusive sådana som påverkar den internationella transporten av varor, i synnerhet vid import, driftsstörningar, strejk, lockout, andra myndighetsanvisningar för vilka BayWa r.e. inte är ansvarigt, inte ens om dessa uppstår hos dess egna leverantörer) är inte BayWa r.e.s ansvar. Sådana förseningar ger BayWa r.e. rätt att försena leveransen med hindrets tidsperiod plus en rimlig period eller att häva avtalet helt eller delvis avseende den del av avtalet som ännu inte har fullgjorts eller slutförts om hindret kvarstår i mer än två månader.

6) Om hindret utanför BayWa r.e.s ansvar i enlighet med betydelsen av stycke 5 ovan varar i mer än två månader, har affärspartnern rätt att, efter att ha fastställt en rimlig deadline, häva den del av avtalet som ännu inte har fullgjorts. Detta ska förhindra affärspartnern från att komma med ytterligare anspråk. Detsamma ska gälla om BayWa r.e. av andra skäl inte är ansvarigt för den försenade leveransen.

7) I samtliga fall omfattas BayWa r.e.s åtaganden av punktlig och korrekt leverans av inkommande gods. Denna reservation av BayWa r.e.s punktliga och korrekta leverans ska gälla förutsatt att BayWa r.e. har fullgjort motsvarande leveranstransaktion i rätt tid, och/eller att BayWa r.e. inte ansvarar för leveransförsening från leverantörernas sida. Om störningen av prestationen enligt tidigare nämnda förhållanden varar i mer än en månad har affärspartnern rätt att, efter en rimlig deadline, häva den del av avtalet som ännu inte har fullgjorts om affärspartnern bedömer att fördröjningen i leveranstid inte längre är acceptabel.

8) BayWa r.e. har rätt att när som helst göra delleveranser, förutsatt att detta inte innebär extra kostnader för affärspartnern.

9) I samtliga fall ska leveranstiden förlängas med den tidsperiod då affärspartnern inte uppfyller sina åtaganden gentemot BayWa r.e. och BayWa r.e. har bibehållen äganderätt som ett resultat av affärspartners fallerande och BayWa r.e. utövar denna bibehållna äganderätt.

10) Om affärspartnern är sen med att acceptera eller bryter mot andra skyldigheter att bidra, har BayWa r.e. rätt att kräva ersättning för eventuella skador som uppstår som ett resultat av detta, inklusive tilläggskostnader. I sådana fall ska förlustrisken och prisrisken – inklusive i synnerhet risken för olycksskador eller slitage på de köpta varorna – övergå till affärspartnern. Ytterligare avtalsmässiga eller lagstadgade anspråk förbehålles.

11) Om affärspartnern inte accepterar varorna till slutet av leveranstiden har BayWa r.e. rätt att debitera affärspartnern för lagrings- och finansieringskostnader från och med andra veckan efter leveranstidens slut. Dessa beräknas, vad gäller solcellsmoduler, baserat på effekten för de ej accepterade solcellsmodulerna och uppgår till 0,60 euro/kWp per påbörjad vecka. Lagrings- och finansieringskostnaderna motsvarar likviditetskostnaderna och det utrymme som krävs för solcellsmoduler på grund av sen betalning och utökad lagring.

12) I situationer då BayWa r.e. arrangerar transport av produkter eller varor åt affärspartnern ska BayWa r.e. inte bära något ansvar för genomförandet av leveranstjänsten, speditören eller något annat transportföretag som är inblandat i denna aktivitet; detta gäller i synnerhet fullgörandet av utlovad leveranstid av leveranstjänsten, speditören eller det andra transportföretaget ifråga. På begäran om och förutsatt belägg för motsvarande diskrepans mellan planerad leveranstid och faktisk leveranstid ska BayWa r.e. dock ersätta affärspartnern för eventuella tilläggskostnader för leverans på fast dag eller expressleverans.

IX. RISKÖVERFÖRING/ÖVERLÅTELSE AV FÖRSÄKRINGSANSPRÅK

1) I händelse av försäljning med leverans till en annan plats än platsen för utförandet ska risken för oavsiktlig förlust, förstörelse eller slitage samt risken för utebliven betalning överföras till affärspartnern vid överlämnandet av sändningen till den person som utför transporten.

2) Om leveransen ska utföras fritt fabrik och inget separat avtal har ingåtts avseende leveranstid måste affärspartnern hämta upp varorna utan dröjsmål så snart affärspartnern erhåller avisering om att godset ifråga står redo för avsändning. Om affärspartnern inte gör det har BayWa r.e. rätt att, efter eget gottfinnande, antingen skicka varorna till affärspartnerns kostnad och risk eller lagerhålla dem och debitera lagerhållningskostnaderna från den tionde dagen efter utebliven acceptans till affärspartnern; avsnitt VIII, stycke 10 i dessa villkor är tillämplig.

3) I den omfattning BayWa r.e. har löst transportförsäkring och affärspartnern har uppfyllt sina betalningsskyldigheter gentemot BayWa r.e. vad gäller de varor som transportförsäkrats till fullo, ska BayWa r.e. i den utsträckning som är tillåten enligt lag och försäkringsavtalet rikta sina anspråk gentemot försäkringsbolaget till affärspartnern, såvida detta inte är otillåtet enligt försäkringsavtalet, försäkringsbolagets bestämmelser eller den föreskrift som reglerar försäkringsavtal (Gesetz über den Versicherungsvertrag, VVG) och andra lagstadgade bestämmelser.

X. KVALITET/DIMENSIONER/KVALITETSKRITERIER/TRANSPORTVÄGAR

1) Kvaliteten och dimensionerna på de produkter som omfattas av affärstransaktionen regleras av DIN-standarderna eller materialdatablad, certifikat etc. och andra produktspecifika standarder och uträkningar såvida inte andra standarder, i synnerhet utländska standarder, har avtalats eller ingår i offerten eller orderbekräftelsen från BayWa r.e. Om inga DIN-standarder eller materialdatablad, certifikat etc. föreligger, gäller motsvarande europeiska standarder, och i avsaknad av sådana, gäller kommersiell praxis. Enskilda avtal om produkternas skick som omfattas av affärstransaktionens syfte ska alltid ha företräde.

2) Hänvisning till standarder, materialdatablad eller testcertifikat från fabriken och/eller beskrivning av avtalsleveranserna med motsvarande information utgör inte någon försäkran om produktegenskaper. Även om leveransen eller tjänsten är avsedd för en specifik användningstyp av den beställande parten och detta blir en del av avtalet, utgör detta inte någon försäkran om produktegenskaper.
I avsaknad av uttryckliga skriftliga meddelanden i de relevanta handelsdokumenten som utfärdats av BayWa r.e. ska inte BayWa r.e. ha några förpliktelser gentemot affärspartnern vad gäller garanti eller försäkran om någon sorts produktegenskap.

3) Ansvar för försäkran om produktegenskaper eller garantier utesluts i samtliga fall där detta inte baseras på någon skriftlig försäkran från BayWa r.e.

4) Såvida inte annat specifikt har angetts får BayWa r.e. välja eller definiera transportväg och transportsätt enligt eget rimligt gottfinnande för sändning av de produkter som omfattas av affärstransaktionen.

XI. MONTERINGSANVISNINGAR FÖR NOVOTEGRA

Monteringsanvisningarna för montagesystemet novotegra (eller delar därav) finns att tillgå online på https://www.novotegra.com/sv/nedladdningar

XII. REKLAMATIONER/ÅTGÄRDANDE AV BRISTER

1) Levererat gods betraktas som felfritt om det uppfyller de subjektiva kraven (avsnitt 434 stycke 2) och installationskraven (avsnitt 434 stycke 4 BGB) vid tidpunkten för riskens övergång. Det krävs dock inte att levererat gods ska uppfylla de objektiva kraven i avsnitt 434 stycke 3 för att det ska betraktas som felfritt, förutsatt att och i den mån affärspartnern och BayWa r.e har avtalat om de subjektiva kraven för den tillhandahållna varan. Sådant tillhandahållande som fastställs i mening 2 ovan gäller inte i fall med ”leverantörs tillgång” (avsnitt 478 BGB) när levererat gods är en vara med digitala element enligt avsnitt 327a stycke 3 BGB. 2)

2)  Affärspartnern ska inspektera den levererade varan omedelbart efter leverans i enlighet med kraven i § 377 HGB. Uppenbara defekter ska meddelas omgående. Datum för mottagande av meddelande om defekter av BayWa r.e. är avgörande. Defekter som inte kunnat upptäckas inom denna period, ens vid noggrann inspektion, ska meddelas omgående efter upptäckt med omedelbart upphörande av behandling av den levererade varan. Om meddelande inte inkommer inom rimlig tid exkluderas affärspartnern från bekräftelse av garantianspråk, såvida inte respektive defekt på bedrägligt sätt undanhållits av BayWa r.e. Affärspartnern har den fulla bevisbördan för samtliga anspråk, i synnerhet för själva defekten, vid tidpunkten för upptäckt och för att meddela defekten i tid.

3) För defekter hos gods som har rapporterats rätteligen och i tid ska BayWa r.e. tillhandahålla efterföljande åtgärder i form av reparationer eller utbyte, efter eget gottfinnande.

4) I den utsträckning affärspartnern är skyldig att installera eller avlägsna den inköpta varan som en del av affärspartnerns skyldighet att åtgärda bristerna åt kunden måste affärspartnern ge BayWa r.e. möjlighet att utföra installationen själv eller anlita en tredje part att göra detta; om affärspartnern inte ger BayWa r.e. denna möjlighet ska det leda till att alla kostnader som krävs för ifrågavarande installation/borttagning bedöms som onödiga.

5) Om åtgärdandet av bristerna misslyckas kan affärspartnern i princip på eget initiativ begära en reduktion av avgifterna eller att avtalet hävs. Affärspartnern ska dock inte ha rätt att häva avtalet om avtalsbrottet ifråga är av mindre karaktär, och i synnerhet om defekten ifråga endast är av mindre slag. Om affärspartnern kräver kompensation för skador som inträffat efter misslyckat åtgärdande av bristerna och med motsvarande skuld från BayWa r.e. ska varorna förbli hos kunden om detta är en rimlig begäran av BayWa r.e.

6) Om affärspartnern inte ger BayWa r.e. möjlighet att omgående inspektera defekten och om affärspartnern, i synnerhet inte på begäran, omgående tillhandahåller det avtalsobjekt klagomålet gäller eller prov eller delar därav, har BayWa r.e. rätt att vägra att tillmötesgå alla garantianspråk tills dess att BayWa r.e. har kunnat inspektera den inköpta varan. Detta ska inte gälla i fall där BayWa r.e.s möjligheter att genomföra en inspektion hindras av förhållanden bortom affärspartnerns kontroll.

7) Om affärspartnern gör ett anspråk för defekter där inga defekter finns, har BayWa r.e. rätt till ersättning för de interna och externa utgifter som orsakats till följd av sagda anspråk. Dessa kostnader ska prissättas till minst 50,00 EUR såvida inte affärspartnern kan bevisa att den faktiska kostnaden uppgår till mindre än detta belopp.

8) För avtalsobjekt som har sålts som sekunda material har affärspartnern ingen rätt till åtgärdande av brister eller andra garantianspråk vad gäller de specificerade defekterna eller sådana defekter som normalt kan förväntas.

9) Ytterligare omistliga anspråk från affärspartnerns sida gällande produktansvaret påverkas inte av dessa bestämmelser.

10) BayWa r.e. ska stå för sina egna transport-, res-, arbets-, monterings- och materialkostnader som uppstår vid åtgärdande av brister, under förutsättning att dessa inte kan kopplas till affärspartnerns leverans till en annan plats än den som avtalats som leveransadress; kostnader som uppstår på grund av sådan förflyttning ska bäras av affärspartnern.

XIII. ALLMÄN ANSVARSBEGRÄNSNING/BEGRÄNSNINGSPERIOD

1) Såvida inget annat stipuleras i dessa villkor eller lagstadgade föreskrifter är BayWa r.e. skyldigt endast att betala ersättning för skador som uppstått i samband med brott mot avtalsmässiga eller ej avtalsmässiga skyldigheter vid uppsåt eller grov försumlighet. Ansvar för både mild försumlighet och grov försumlighet från BayWa r.e.s anställda exkluderas såvida inte anspråket ifråga avser skada, hälsa eller förlust av människoliv eller brott mot en väsentlig avtalsenlig skyldighet. En väsentlig avtalsenlig skyldighet definieras i denna kontext som en skyldighet vars fullgörande är avgörande för korrekt genomförande av avtalet och vars iakttagande affärspartnern normalt kan förväntas förlita sig på. Den ansvarsexkludering/-begränsning som detta innebär gäller även skador på grund av utebliven betalning eller försening.

2) Vid fall av mild försumlighet så som definierats i stycke 1 i detta avsnitt ska BayWa r.e.s skyldighet inte omfatta skador som inte normalt kan förväntas i samband med den specifika affärstransaktionen ifråga, såvida inte anspråket ifråga avser skada, hälsa eller förlust av människoliv. Ansvar för följdskador på grund av defekter exkluderas i samtliga fall av endast mild försumlighet och, för återstoden av den juridiskt tillåtna omfattningen, även för grov försumlighet.

3) Samtliga defektanspråk gentemot BayWa r.e. omfattas av en begränsningsperiod på ett år efter leveransen, såvida inte BayWa r.e. i enskilda fall skriftligen har accepterat en annan (längre) begränsningsperiod. Mening 1 ovan gäller inte anspråk på ersättning av kostnader (avsnitt 445a BGB) och andra garantianspråk från affärspartnern i enlighet med avsnitt 437 BGB i fall med ”leverantörs tillgång” (avsnitt 478 BGB), i vilket fall avsnitt 445b stycke 2 BGB gäller.

XIV. GARANTI FÖR BIBEHÅLLEN ÄGANDERÄTT

1) Samtliga fysiska tjänste- eller leveransobjekt (produkter/varor) ska förbli egendom (bibehållen äganderätt) som tillhör BayWa r.e. tills alla anspråk gentemot BayWa r.e. har uppfyllts, inklusive faktiska anspråk som förfaller vid ett senare datum eller villkorsanspråk. Detta gäller även i situationer då betalningar görs för specifikt angivna anspråk. Vid rullande fakturering används den bibehållna äganderätten som säkerhet gentemot BayWa r.e.s anspråk för balansen.

2) BayWa r.e. kan när som helst förbjuda försäljning och/eller kombination och/eller blandning av de(t) objekt med bibehållen äganderätt om kundens betalningsskyldigheter har förfallit och/eller om kunden har betalningssvårigheter eller blir insolvent.

3) Om objekt med bibehållen äganderätt blandas, behandlas och/eller kombineras med andra rörliga objekt som inte tillhör BayWa r.e. ska BayWa r.e. ha äganderätt till de nya objekten proportionellt till fakturavärdet av objektet med bibehållen äganderätt till fakturavärdet av det andra eller nya objektet inklusive kostnader för behandling (kombination, blandning). Om fakturavärdet för det andra objektet är okänt måste dess värde räknas ut baserat på jämförbarhetsprinciper.

4) Anpassningen och behandlingen av objektet med bibehållen äganderätt sker å BayWa r.e.s vägnar som tillverkare enligt betydelsen i avsnitt 950 i den tyska civillagstiftningen (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) utan att utgöra någon skyldighet för BayWa r.e. Det behandlade objektet anses vara objektet med bibehållen äganderätt enligt betydelsen i dessa villkor. Om avtalsobjektet behandlas tillsammans med andra föremål som inte tillhör BayWa r.e. ska BayWa r.e. bli delägare av det nya objektet proportionellt till värdet av det köpta objektet (fakturabelopp inklusive moms) i förhållande till övriga behandlade objekt vid tidpunkten för behandlingen. För återstoden gäller samma sak för det objekt som produceras med hjälp av behandling som för det köpta objekt som levererats med bibehållen äganderätt.

5) I den omfattning affärspartnern säljer vidare objekt som omfattas av avtalet utan eller efter behandling ska affärspartnern ha rätt att sälja varan som omfattas av bibehållen äganderätt i sin normala verksamhet. Affärspartnern tilldelar härigenom sina anspråk från vidareförsäljningen till BayWa r.e. till fakturavärdet för objektet med bibehållen äganderätt. Behörigheten att sälja vidare dessa objekt omfattas av anspråkets giltighet. Detta gäller också på samma sätt om objektet med bibehållen äganderätt används av affärspartnern för att uppfylla ett arbetsavtal eller avtal för arbete och material, i synnerhet för byggföretag; även här riktas anspråket från arbetsavtalet eller avtalet för arbete och material på förhand till BayWa r.e. till fakturavärdet för objektet med bibehållen äganderätt. Behörigheten att behandla BayWa r.e.s objekt omfattas av anspråkets giltighet.

6) Affärspartnern har inte rätt att överföra objektet med bibehållen äganderätt till tredje part som säkerhet, att panta det eller använda det för bytestransaktioner. Affärspartnern får inte heller rikta de anspråk som har avträtts till BayWa r.e. baserat på den utökade bibehållningen av äganderätten som förvaltande kund till en förvaltande bank, såvida inte den förvaltande banken ifråga direkt övertar kundens betalningsskyldighet till BayWa r.e. För återstoden ska riktning eller försäljning av de anspråk som har avträtts baserat på den utökade bibehållningen av äganderätten till den förvaltande banken kräva skriftligt godkännande från BayWa r.e.

7) Om gäldenärer (externa gäldenärer) till affärspartnern betalar de anspråk som har avträtts till BayWa r.e. på grund av den bibehållna äganderätten med check eller annan betalningsersättning, ska egendomen eller ägandet av den övergå till BayWa r.e. så snart affärspartnern har förvärvat den.

8) BayWa r.e. har rätt att när som helst samla in anspråk från vidareförsäljning upp till ett upphävande, som man har rätt att utfärda när som helst, och som också kan avges muntligen. På begäran måste affärspartnern informera den externa gäldenären om riktningen, informera BayWa r.e. om detta meddelande och skicka nödvändig information och dokumentation för insamling av de riktade anspråken till BayWa r.e. tillsammans med informationen om meddelandet. BayWa r.e. måste utan fördröjning informeras av affärspartnern om eventuella bilagor eller andra hinder från tredje part.

9) Hävdandet av bibehållen äganderätt, i synnerhet återkallandet av avtalsobjekt och insamlingen av anspråk från tredje part, utgör inte något skäl för att häva avtalet. I synnerhet har BayWa r.e. rätt att återta objektet med bibehållen äganderätt – utan att behöva häva avtalet – om köparen av objektet med bibehållen äganderätt har överskridit den betalningsperiod som har beviljats denne eller inte utfört övriga skyldigheter i relation till BayWa r.e. ifråga om tid, betalar för sent eller inte uppfyller sina skyldigheter enligt dessa villkor.

10) Om affärspartnern inkluderar sina anspråk från vidareförsäljning av sådana material för vilka BayWa r.e. har enkel, utökad eller förlängd bibehållen äganderätt i en nuvarande kundrelation, riktar affärspartnern härmed det aktuella kundanspråket till BayWa r.e. till värdet av varorna med bibehållen äganderätt. Efter slutförd balansbetalning ersätts detta av den accepterade balansen som anses har riktats upp till det belopp som motsvarar det ursprungliga aktuella kundanspråket.

11) För att säkerställa BayWa r.e.s anspråk riktar affärspartnern också till BayWa r.e. dessa anspråk gentemot tredje part som säkerhet för sådana anspråk som uppstår på grund av kombinationen av det köpta objektet som omfattas av bibehållen äganderätt med en markyta på upp till beloppet för fakturavärdet för det köpta objektet.

12) BayWa r.e. förbinder sig härmed att frisläppa säkerheterna man har rätt till på begäran från affärspartnern i den utsträckning det faktiska värdet av dess säkerheter överstiger anspråken som ska säkras med mer än 10 %; säkerheterna som ska frisläppas ska väljas enligt BayWa r.e.s bedömning.

XV. PLATS FÖR UTFÖRANDE

1) Platsen för utförande av alla leveranser och tjänster som tillhandahålls av BayWa r.e. ska vara BayWa r.e.s säte.

2) Platsen för utförande av betalningar från affärspartnern ska vara BayWa r.e.s säte.

Tillbaka till toppen