Välj Språk
Skandinavien Webshop
Välj en annan sida
Nuvarande sida
Skandinavien Webshop
Hemsida / Land
Språk
Social Media
Hemsida / Land
Språk
Social Media

Vi tar ansvar

Till översikt

Vårt löfte

2020 lanserade vi vårt ”Sustainability Framework 2025”. Detta ramverk för hållbarhet ska hjälpa oss att ta vårt hållbarhetsåtagande.

Sustainability Framework 2025 fokuserar på medarbetardrivna initiativ för hållbar utveckling och projekt som stödjer sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsmål.

Vårt Sustainability Framework

Vårt Sustainability Framework 2025 hämtar inspiration från de globala målen för hållbar utveckling som FN antagit tillsammans med världens länder. Av dessa FN-mål har vi valt ut tio prioriterade hållbarhetsmål som ska vägleda oss när vi utvecklar företagets interna hållbarhetsarbete och samtidigt bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen.

Våra prioriterade hållbarhetsmål

Bortom kol

Vi är medvetna om att hållbarhet handlar om helhetstänkande och vi har fortfarande mycket arbete framför oss. Vi ser bortom minskade koldioxidutsläpp och tar ett helhetsperspektiv på en rad hållbarhetsområden som rör samhället, ekonomin och miljön. 

Med utgångspunkt i våra hållbarhetsmål har vi skapat arbetsgrupper som samlar medarbetare från hela världen. Prioriterade målsättningar, som direkt bidrar till vårt ramverk för hållbarhet, är att främja mångfald, jämlikhet och inkludering, stärka hållbarheten i våra leveranskedjor och satsa på förnybara energiprojekt. Våra arbetsgrupper arbetar redan mot dessa målsättningar.

Ett annat initiativ är vår föreläsningsserie om hållbarhet. Det är ett internt arrangemang där våra medarbetare får lyssna till och diskutera olika hållbarhetsfrågor med ledande forskare, aktörer och beslutsfattare. Först ut som talare var dr. Marcus Rex som ledde världens största polarexpedition MOSAiC. Han delade med sig av de första resultaten från expeditionen och framhöll behovet av omedelbara åtgärder mot klimatförändringar.   

Vi ska fortsätta att forma och utveckla vårt hållbarhetsarbete under de kommande åren. Den resa som vi befinner oss på har inget definitivt slut. I stället handlar det om att tänka i nya banor och kontinuerligt utveckla vårt sätt att bedriva verksamhet.

Vi vill gärna ha dig med på resan där vi skapar förändring tillsammans. Har du frågor eller feedback eller vill du veta mer om vårt arbete mot dessa mål? Då är du välkommen att kontakta oss.

Vi är en del av BayWa-koncernen 

…. och dess hållbarhetsåtagande

2019 antog BayWa en klimatstrategi för hela koncernen som omfattar ambitiösa åtaganden och målsättningar.

BayWa-koncernens klimatstrategi följer Parisavtalet gällande global uppvärmning. Ett viktigt fundament för vårt arbete är klimatpanelen IPCC:s rapport om konsekvenserna av global uppvärmning med 1,5 grader (Special Report on Global Warming of 1.5 °C). Rapporten uppmanar till omedelbara åtgärder för att begränsa klimatförändringarna, minska koldioxidutsläppen och styra planetens framtid i en bättre riktning.

För att kunna uppfylla detta åtagande och arbeta mot tydliga hållbarhetsmål gick BayWa-koncernen med i klimatinitiativet RE100. RE100 är en koalition av företag som åtagit sig att ställa om helt till användning av förnybar energi under kommande årtionden.

Redan under det andra året som medlem har BayWa AG nått betyget B enligt det globala initiativet CDP (tidigare Carbon Disclosure Project). Det är bättre än genomsnittet både i Europa och i industrin.

Under 2020 utsågs BayWa till en av 50 ledande aktörer på hållbarhets- och klimatområdet av FN och Bloomberg. Filmen som publicerades för detta ändamål visar hur BayWa driver utvecklingen inom jordbruks-, energi- och byggmaterialsektorerna genom sina hållbara innovationer. 

Våra resultat och ambitioner sett till klimatmålen

Med våra verksamhetsmodeller och vår kunskap om sektorn för förnybara energi, arbetar BayWa r.e. för hållbarhet och bidrar till de koncernövergripande målsättningarna för BayWa AG.

Minskade utsläpp av växthusgaser är en viktig prioritering för oss. Vi identifierar hela tiden nya områden där vi ser potential att minska utsläppen och implementerar kontinuerligt projekt för utsläppsminskning. BayWa r.e. har använt 100 % grön el sedan 2020 och energieffektivitet är en viktig del i vårt Sustainability Framework 2025.

BayWa AG och klimatstrategin

Vårt klimatavtryck 

Sedan 2015 kartlägger vi systematiskt våra data relaterad till hållbarhet så som energiförbrukning och koldioxidutsläpp i BayWa AG:s årliga hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapportentas fram av koncernen i enlighet med riktlinjerna från det internationella standardiseringsorganet GRI, Global Reporting Initiative. Den granskas av en oberoende part.

 • Rapportering

  Hittills rapporterar vi alla direkta utsläpp från våra anläggningar, faciliteter och vår fordonsflotta (scope 1) och indirekta utsläpp från el, värme och kyla (scope 2) samt reserelaterade utsläpp (scope 3.6). Nu utökar vi rapporteringen till att inkludera fler kategorier i scope 3.

 • Minskning

  Utifrån insamlade data identifierar vi områden där vi aktivt kan minska vårt koldioxidavtryck och definiera konkreta åtgärder för att öka energieffektiviteten och minska utsläppen. Några åtgärder som vi redan implementerar är användning av LED-lampor i alla kontor och lager, omställning till 100 % grön el under 2020 och en successiv övergång till en elektrisk fordonsflotta.

Innehåll

  Kontakt

  Om du har frågor relaterade till vårt hållbarhetsarbete vänligen kontakta oss på sustainability(at)baywa-re.com

  Tillbaka till toppen
  Kontakta oss