Välj Språk
Skandinavien Webshop
Välj en annan sida
Nuvarande sida
Skandinavien Webshop
Hemsida / Land
Språk
Social Media
Hemsida / Land
Språk
Social Media

Dataskydd

Obs: Detta är dataskyddsinformation från BayWa r.e. AG, utgivaren av denna webbplats. Om du är intresserad av dataskyddsinformation för ett dotterbolag till BayWa r.e., välj vänligen från rullgardinsmenyn.

Från och med augusti 2023

 1. Vem är ansvarig för hanteringen av personuppgifter och vem kan du vända dig till?    
 2. Vilka uppgifter behandlas och varifrån kommer de uppgifterna?    
 3. För vilka ändamål och på vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?    
 4. Behandling av personuppgifter i reklamsyfte    
 5. Behandling av kreditvärdighetsinformation    
 6. Vem tar emot mina uppgifter?    
 7. Hur länge sparas mina uppgifter?    
 8. Behandling av ansökningsuppgifter    
 9. Kommunikation via mejl    
 10. Vilka uppgifter samlas in när jag besöker den här webbplatsen? 
 11. Diagnos, korrigering och optimering med Sentry   
 12. Överförs personuppgifter till tredje land?    
 13. Vilka rättigheter har jag enligt dataskyddsförordningen?    
 14. Är jag skyldig att tillhandahålla uppgifter?    

Att skydda dina personuppgifter är av högsta vikt för oss. Vi, BayWa r.e. AG och dess dotterbolag (i det följande gemensamt ”BayWa r.e.”), behandlar därför dina personuppgifter (i det följande ”uppgifter”) uteslutande på grundval av de rättsliga bestämmelserna. Med integritetspolicyn vill informera dig om hur vi hanterar dina uppgifter i vårt företag och informera om de dataskyddskrav och rättigheter du har enligt EU:s dataskyddsförordning (EU GDPR). 

1. Vem är ansvarig för hanteringen av personuppgifter och vem kan du vända dig till?

Ansvarig är BayWa r.e. AG, Arabellastr. 4, 81925 München, Tyskland E-post: info[at]baywa-re.com Tfn: +49 89 383932 0.
Personuppgiftsansvarig hos BayWa r.e. AG nås på följande adress eller via mejl på data-protection-officer(at)baywa-re.com.

2. Vilka uppgifter behandlas och varifrån kommer de uppgifterna?

Vi behandlar uppgifter som vi får från dig när vi börjar göra affärer samt under affärsförhållandet. Dessutom behandlar vi uppgifter som vi får från kreditbyråer, kreditgivarsammanslutningar, offentliga källor (t.ex. företagsregister, föreningsregister, fastighetsregister, medier) samt andra företag med vilka vi har ett permanent affärsförhållande.

Till personuppgifter hör:
Dina bas-/kontaktuppgifter som:

 • Privatkund: För- och efternamn, adress, kontaktinformation (t.ex. mejladress, telefonnummer, faxnummer), födelsedatum, uppgifter från framvisad identifiering (kopia på legitimation), bankinformation
 • Företagskund eller leverantör: Namn på den juridiska representanten, företagsnamn, handelsregisternummer, momsregistreringsnummer, företagsnummer, adress, kontaktpersonens kontaktuppgifter (mejladress, telefonnummer, faxnummer), bankuppgifter

Dessutom behandlar vi även följande övriga personuppgifter:

 • Information om vårt affärsförhållandes typ och innehåll, t.ex. avtalsuppgifter, orderuppgifter, försäljnings- och kvittouppgifter, kund- och leverantörshistorik, rådgivningsunderlag, fordonsuppgifter
 • Information om den ekonomiska statusen (t.ex. kreditinformation)
 • Reklam- och försäljningsuppgifter
 • Dokumentationsuppgifter (t.ex. rådgivningsprotokoll), bilder
 • Information från elektronisk trafik med BayWa r.e. (t.ex. IP-adress, inloggningsuppgifter) 
 • Övriga uppgifter som vi har fått från dig inom ramen för vårt affärsförhållande (t.ex. i kundsamtal)
 • Uppgifter som vi själva genererar ur bas-/kontaktuppgifter samt övriga uppgifter, t.ex. från kundbehovs- och kundpotentialsanalyser
 • Dokumentation där du samtycker till att ta emot t.ex. nyhetsbrev
 • Bilddata från videoövervakningssystem
 • Bilder som har tagits vid offentliga evenemang

3. För vilka ändamål och på vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?

Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och tyska Bundesdatenschutzgesetz, BDSG 2018 i respektive gällande version: 

För att fullgöra avtal (artikel 6.1 b GDPR):
Dina uppgifter behandlas för försäljning och distribution av våra varor och tjänster, för upphandling och logistik samt leverantörs- och kundhantering och -analys. Uppgifterna behandlas särskilt när affärer inleds och för att fullgöra ett avtal, t.ex. i följande fall:

 • Skapa och hantera ett kundkonto resp. ett leverantörskonto
 • Leverans av beställningar
 • Hantera kundkort
 • Delta i utlottningar 
 • Skicka information, t.ex. kataloger

För att fullgöra rättsliga förpliktelser (artikel 6.1 c GDPR):
Behandling av dina uppgifter är nödvändigt för att fullgöra olika rättsliga förpliktelser, t.ex. handels- eller skattelagstiftning, regler om penningtvätt, produktspecifika regler som förordningen om farliga ämnen.

Vid berättigade intressen (artikel 6.1 f GDPR):
På grund av en intresseavvägning kan vi eller tredje part behandla personuppgifter, utöver avtalets faktiska fullgörande, för att skydda berättigade intressen. Uppgiftsbehandling för att skydda berättigade intressen görs exempelvis i följande fall:

 • Konsultation av och uppgiftsutbyte med kreditbyråer och kreditgivarsammanslutningar för att fastställa kreditvärdighet samt hantera en koncernövergripande kreditvärdighetsdatabas för att identifiera ekonomiska risker hos gemensamma kunder 
 • Reklam och marknadsföring 
 • Företagsledning och vidareutveckling av tjänster och produkter
 • Hantera en koncernövergripande kunddatabas för att förbättra kundservicen
 • Åtgärder för att skydda BayWa r.e.s lokaler mot avtalsvidrigt eller olagligt beteende, t.ex. åtkomstkontroll, videoövervakning 
 • I samband med rättsliga åtgärder.

Inom ramen för ditt samtycke (artikel 6.1 a GDPR):
Om du har samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter kommer dessa att behandlas i enlighet med de ändamål och i den utsträckning som anges i samtyckesförklaringen. Ett givet samtycke, t.ex. till att vi skickar vårt nyhetsbrev, kan när som helst återkallas med framtida verkan. Vänd dig då till den kontakt som står angiven under punkt 1.  

4. Behandling av personuppgifter i reklamsyfte

Vi använder också dina uppgifter för att kommunicera med dig om dina beställningar, bestämda produkter eller marknadsföringskampanjer, eller rekommendera produkter och tjänster som skulle kunna vara intressanta för dig. 
Du kan när som helst, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke till att dina personuppgifter används i reklamsyfte. Det är kostnadsfritt för dig. Vänd dig då till den kontakt som står angiven under punkt 1.  

Produktrekommendationer via mejl
BayWa r.e. har enligt de lagstadgade kraven i § 7 avsnitt 3 i den tyska federala lagen om illegal konkurrens (UWG) rätt att använda den mejladress som du tillhandahöll oss vid beställning av en produkt eller tjänst för direktreklam för egna liknande varor eller tjänster. Dessa produktrekommendationer får du från oss oavsett om du prenumererar på ett nyhetsbrev eller inte.

Om du inte vill få produktrekommendationer från oss via mejl kan du när som helst återkalla ditt samtycke till att mejladressen används för detta ändamål utan att det medför några andra kostnader än överföringskostnader enligt bastariffen. Vänd dig då till den kontakt som står angiven under punkt 1.  Det finns också en länk för att avsluta prenumerationen i varje mejl. 

Nyhetsbrev
För att skicka nyhetsbrev använder vi så kallad Double Opt-In, vilket innebär att vi skickar ett nyhetsbrev via mejl först när du uttryckligen har bekräftat att vi ska aktivera tjänsten nyhetsbrev. Vi skickar först ett informationsmejl och ber dig klicka på en länk i mejlet för att bekräfta att du vill ta emot nyhetsbrev från oss. 
Om du inte längre vill få nyhetsbrev från oss kan du när som helst avanmäla dig från det utan att det uppstår några andra kostnader än överföringskostnader enligt bastariffen. Allt du behöver göra är att skicka ett skriftligt meddelande till kontakten som står angiven under punkt 1. Det finns också en länk för att avsluta prenumerationen i varje nyhetsbrev.

5. Behandling av kreditvärdighetsinformation

Överföring av uppgifter till SCHUFA
De personuppgifter om avtal, fullgörande och avslutande av affärsförhållandet samt uppgifter som inte rör affärsrelationer eller bedrägligt beteende som har samlats in inom ramen för avtalet som har ingåtts mellan BayWa r.e. och dig överförs till den tyska kreditupplysningscentralen SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tyskland. De rättsliga grunderna för de här överföringarna är artikel 6.1 b och artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen (GDPR). Överföring på grundval av artikel 6.1 f i GDPR får endast utföras om det krävs för att skydda BayWa r.e.s eller tredje parts intressen och om inte den berörda personens intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och dennes personuppgifter därför behöver skyddas. Uppgiftsutbytet med SCHUFA används endast för att uppfylla lagstadgade skyldigheter för att kontrollera kundens kreditvärdighet (§ 505a och 506 i Bürgerliches Gesetzbuch, tysk civilrättslig lagstiftning). SCHUFA behandlar de erhållna uppgifterna och använder dem för profilering (scoring) för att ge sina avtalspartner inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz samt ev. tredjeländer (om det finns ett beslut från kommissionen om att adekvat skyddsnivå föreligger) information bl.a. om bedömning av fysiska personers kreditvärdighet. Mer information om SCHUFA:s arbete finns i SCHUFA-informationsbladet enligt artikel 14 i GDPR eller online på www.schufa.de/datenschutz.

Överföring av personuppgifter till andra kreditbyråer
I övriga fall använder BayWa r.e. följande kreditbyråer för att samla in kreditinformation vid berättigat intresse: Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Coface Central Europe Holding AG, Stubenring 24, A-1010 Wien, CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Creditreform, Machtlfinger Straße 13, 81302 München, EOS Deutschland GmbH, Gottlieb-Daimler-Ring 7-9, 74906 Bad Rappenau. 

Hantera en koncernövergripande kreditvärdighetsdatabas
Om vi inom ramen för vad som tillåts enligt lag har samlat in kreditvärdighetsdata om dig (t.ex. gjort en kreditupplysning) sparar vi dessa uppgifter i ett system som de koncernföretag som ingår i BayWa-kredithantering har åtkomst till. Målet med det är att underlätta transaktionsbearbetningen och identifiera ekonomiska risker. Kreditvärdighetsdatabasen används endast om det föreligger ett berättigat intresse för respektive koncernföretag.

6. Vem tar emot mina uppgifter?

Om vi använder en tjänsteleverantör för att fullgöra en order är vi ändå fortsatt ansvariga för att skydda dina uppgifter. Alla som fullgör ordrar är avtalsmässigt skyldiga att hantera dina uppgifter konfidentiellt och endast använda dem i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla tjänsten. De underleverantörer vi anlitar får dina uppgifter om det krävs för att fullgöra respektive tjänst. Det är t.ex. leverantörer av IT-tjänster som vi behöver för att driva vårt IT-system på ett säkert sätt, samt reklam- och adressutgivare för egna reklamkampanjer.

Dina uppgifter behandlas uteslutande i kunddatabaser som tillhör BayWa AG och dess dotterbolag, inklusive BayWa r.e. Dessa kunddatabaser hjälper till att höja kvaliteten på befintliga kunduppgifter (borttagning av dubbletter, märkning av bristfällig information/avliden person, adresskorrigering) och gör det möjligt att komplettera uppgifter från offentliga källor. Dessa uppgifter ställs till förfogande för BayWa:s koncernföretag som har tillgång till BayWa-kunddatabasen (deltagande företag) och kan användas för personliga direktmarknadsföringskampanjer (t.ex. nyhetsbrev), målriktad marknadsföring på nätet och personanpassad utformning av webbutiker.

Med kunddatabasen kan deltagande företag som betjänar samma kunder använda information om dessa kunder organisationsövergripande. Målet med detta tillvägagångssätt är att alltid tillhandahålla kunderna den senaste och mest relevanta informationen. Bearbetningen av kundintressen utgör profilering i enlighet med artikel 4 i GDPR; det sker ingen automatiserad beslutsprocess. Kunddata lagras i respektive företag och separerat, varvid BayWa AG fungerar som tjänsteleverantör för de enskilda deltagande företagen.

En översikt över BayWa AG:s koncernföretag finns på följande länk: www.baywa.com/konzern/im_profil/konzerngesellschaften/

Om ett anbud/en försäljning görs via leverantörsportaler behandlas de uppgifter du har lämnat direkt i leverantörens portal. 

Om det föreligger rättsliga skyldigheter samt inom ramen för rättsliga åtgärder kan myndigheter och domstolar samt externa revisorer vara mottagare av dina uppgifter.

Dessutom kan försäkringsbolag, banker, kreditbyråer och tjänsteleverantörer vara mottagare av dina uppgifter med ändamålet att inleda avtal och fullgöra dem. Mottagare kan även vara investorer i samband med försäljning av projekt eller andra anläggningar.

7. Hur länge sparas mina uppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter tills dess att affärsavtalet upphör eller gällande garanti-, preskriptions- och lagstadgade arkiveringstider (t.ex. enligt handels- eller skattelagstiftning) löper ut; därutöver tills alla eventuella rättsliga tvister där uppgifterna krävs som bevis har avslutats. 

Vid videoövervakning raderas bilddata vanligen efter 7 dagar.

8. Behandling av ansökningsuppgifter

När du skickar in din ansökan till oss via BayWa r.e. jobbportal sparar vi dina personuppgifter i en säker miljö där de är skyddade mot förlust eller missbruk. Ansvarig för behandlingen av dina uppgifter är det bolag inom BayWa r.e.-gruppen som mottar din ansökan via gruppens rekryteringssystem. Kontaktuppgifterna till detta bolag framgår av jobbannonsen i BayWa r.e. jobbportal.

8.1. Vilka uppgifter behandlas och från vilka källor kommer uppgifterna? 

Som en del av vår rekryteringsprocess behandlar vi i synnerhet följande kategorier av uppgifter:

 • Grunduppgifter (t.ex. namn, födelsedatum, nationalitet, adress)
 •  Dokument (t.ex. betyg, intyg, cv)
 • Utbildningshistorik (t.ex. uppgift om skolutbildning inkl. högskola/universitet, arbetslivserfarenhet)
 • Redovisningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter för ersättning av rekryteringskostnader)
 • Kommunikationsuppgifter (t.ex. e-post, telefon)
 • Protokolluppgifter, relaterade till användningen av IT-system

I enskilda fall kan uppgifterna även innefatta personuppgifter enligt artikel 9 stycke 1 i den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR), t.ex. uppgifter om hälsa, religions- eller fackföreningstillhörighet, förutsatt att du kommunicerat dessa i samband med din ansökan.

8.2. För vilka ändamål och på vilken rättslig grund behandlas mina uppgifter? 

Behandlingen av dina personuppgifter följer GDPR, nationell dataskyddslagstiftning och ytterligare relevanta lagar.

Databehandling är en nödvändig del av rekryteringsprocessen, för att initiera och motivera ett anställningsförhållande med det bolag inom BayWa r.e.-gruppen som du har lämnat din ansökan till.

Rättslig grund för rekryteringsprocessen är artikel 6 stycke 1 punkt 1 b i GDPR samt tillämplig nationell bestämmelse för att vidta åtgärder när ett anställningsförhållande ska motiveras. I Tyskland har lagstiftaren i tillägg till artikel 6 stycke 1 punkt 1 b i GDPR antagit bestämmelsen § 26 BDSG – som tillåter databehandling för ändamål knutna till anställningsförhållandet.

I den mån specialkategorier av personuppgifter behandlas sker det i enlighet med artikel 9 stycke 2 b i GDPR. Om tjänsten du sökt förutsätter att vi behandlar hälsouppgifter för att kunna bedöma din arbetsförmåga, inhämtas dessa i enlighet med artikel 9 stycke 2 h i GDPR samt tillämplig nationell bestämmelse.

8.3. Hur går rekryteringsprocessen till?

Du kan ansöka direkt på en jobbannons som är publicerad på BayWa r.e. jobbportal genom att fylla i dina uppgifter i ansökningsformuläret till den aktuella tjänsten. Du kan fylla i dina uppgifter manuellt eller hämta vissa grunduppgifter från din XING- eller LinkedIn-profil samt överföra uppgifter till ansökningsformuläret genom ”CV Parsing”.

Via e-post håller vi dig informerad om statusen på din ansökan. I samband med rekryteringsprocessen frågar vi i förekommande fall om vi får matcha dina ansökningshandlingar mot andra jobbannonser som passar din profil – även hos andra bolag inom BayWa r.e.-gruppen – eller spara uppgifterna i vår rekryteringspool.

Om du har lämnat in en spontanansökan via BayWa r.e. jobbportal, frågar vi i förekommande fall om vi får matcha dina ansökningshandlingar mot jobbannonser inom BayWa r.e.-gruppen som passar din profil. Om det inte finns någon tjänst som matchar dina kvalifikationer eller önskemål när du lämnar in din ansökan, kan vi i samråd med dig spara dina uppgifter i vår rekryteringspool.

Vi tar inte emot ansökningar i pappersformat eller via e-post med hänvisning till rekryteringsprocessen via BayWa r.e. jobbportal. Inga data överförs till rekryteringssystemet. Ansökningar i pappersformat bortskaffas direkt på lämpligt sätt och ansökningar via e-post raderas direkt. Ett undantag från detta är ansökningar som mottas i pappersformat eller via e-post av särskilda skäl (t.ex. nya kontakter på en mässa). Då importeras dina uppgifter till rekryteringssystemet. Ansökningar av den typen omfattas av processen som beskrivs ovan.

8.4. Vem får mina uppgifter? 

Hos det bolag i BayWa r.e.-gruppen som mottar din ansökan får endast ansvariga personer och rekryteringspersonal (t.ex. chefer, HR, avdelningsrepresentanter, arbetstagarrepresentanter) ta del av dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål. Om personal som deltar i rekryteringen tillhör ett annat bolag inom BayWa r.e.-gruppen kan dina uppgifter i enskilda fall överföras till dessa personer. 

Vi anlitar underleverantörer för att uppfylla våra avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter. Med alla underleverantörer som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag har vi tecknat nödvändiga avtal i enlighet med dataskyddslagstiftningen. För rekrytering använder vi en programvarulösning från rexx systems GmbH, Süderstraße 75–79, 20097 Hamburg, Tyskland, som i detta avseende agerar som personuppgiftsbiträde åt oss.

8.5. Överförs personuppgifter till tredje land? 

När du söker en tjänst hos ett bolag inom BayWa r.e.-gruppen utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) sker överföringen på grundval av artikel 49 stycke 1 b i GDPR, om det inte finns andra adekvata dataskyddsbestämmelser.

Datacentret för den rekryteringsplattform från rexx systems GmbH som vi använder finns i Tyskland.

8.6. Hur länge sparas mina uppgifter? 

Vi är ålagda att spara dina uppgifter i 6 månader för att uppfylla lagstadgade skyldigheter för korrekt behandling av en ansökan samt kunna besvara frågor i samband med din ansökan och/eller avslaget på din ansökan. 
6 månader efter avslutad rekryteringsprocess, dvs. efter att du fått ett ja eller nej från oss, raderar vi dina personuppgifter. För statistiska ändamål skapas anonymiserade rekryteringsdataunderlag.

Så snart du har godkänt att vi sparar dina uppgifter i vår rekryteringspool, sparas och behandlas dina uppgifter där under 12 månader. Efter denna tid raderas dina personuppgifter.

Så snart du matchas mot en jobbansökan hos ett bolag inom BayWa r.e.-gruppen och accepterar att delta i rekryteringsprocessen, överförs dina uppgifter till bolaget i fråga. Dina personuppgifter omfattas då av den tidigare nämnda lagringstiden på 6 månader efter avslutad rekryteringsprocess. Om rekryteringsprocessen inte leder till ett anställningserbjudande eller om du inte accepterar att delta i rekryteringsprocessen, återförs dina personuppgifter till vår rekryteringspool respektive lämnas den aldrig ut från poolen. I båda fallen sparas dina personuppgifter i 12 månader fr.o.m. det datum när uppgifterna ursprungligen överfördes till poolen, varefter de raderas.

Du kan när som helst återkalla ditt godkännande att lagra dina uppgifter i vår rekryteringspool. Då gäller den ordinarie lagringsfristen på 6 månader. Vi kan inte manuellt radera dina uppgifter innan den ordinarie lagringsfristen löper ut.
 

9. Kommunikation via mejl

Tänk på att det ska anses vara osäkert att skicka okrypterade mejl, eftersom obehöriga kan få tillgång till innehållet i mejlet och manipulera det. Därför rekommenderar vi att du inte skickar känsliga uppgifter till oss via mejl. Som sökande ber vi dig använda vår ansökningsportal där dina ansökningsdokument skickas på säkert sätt. Om du av någon anledning måste skicka känsliga uppgifter via mejl uppmanar vi dig att använda alternativet innehållskryptering. 

10. Vilka uppgifter samlas in när jag besöker den här webbplatsen?

10.1. Allmän information om användning av cookies

BayWa r.e. använder så kallade cookies och pixlar (nedan kallade ”cookies”) på webbplatsen. Det är små text- eller bildfiler som din webbläsare placerar på din enhet (dator, surfplatta, smartphone eller liknande) för att lagra viss information när du besöker vår webbplats med hjälp av denna enhet. Cookies godkänns av din webbläsare och syftar till att identifiera din enhet.

Vi använder cookies för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt. Endast cookien identifieras på din enhet. Personrelaterade uppgifter lagras endast efter uttryckligt samtycke eller när det är absolut nödvändigt för att kunna utföra de tjänster du önskar. 

Vissa cookies sparas på din enhet tills du raderar dem. De gör att vi känner igen din webbläsare när du besöker oss nästa gång. Om du inte vill ha det så kan du göra inställningar i webbläsaren så att du tillfrågas om cookies och får möjlighet att godkänna enskilda cookies. Om du avaktiverar cookies kan webbplatsens funktionalitet begränsas.

I det följande förklaras omfattning av och funktion hos de cookies som BayWa r.e. använder på sin webbplats:

a. Funktionscookies
Med hjälp av så kallade funktionscookies lagras redan angivna uppgifter (t.ex. användarnamn, språkval eller den plats där du befinner dig) och användaren erbjuds bättre och personanpassade funktioner. Denna typ av cookies möjliggör dessutom funktioner, t.ex. uppspelning av videofilmer. Uppgifter samlas in anonymt; dina aktiviteter på andra webbplatser följs inte. 

b. Cookies för inställningar 
Cookies för inställningar låter en webbplats komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan t.ex. vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i. 

c. Analyscookies
Dessa cookies hjälper oss att samla in information om hur vår webbplats används, t.ex. antalet besökare och var trafiken kommer ifrån. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi mäta webbplatsens effektivitet och arbeta för förbättringar. Analyscookies visar oss vilket innehåll som hämtas ofta resp. sällan, om felmeddelanden förekommer och hur användaren navigerar på vår webbplats. De insamlade uppgifterna sammanfattas och blir därmed anonyma. Användaren kan inte identifieras. Vi använder dessa cookies uteslutande för att förbättra prestandan och användarupplevelsen på de webbplatser som tillhör BayWa r.e. Om du inte är införstådd med den anonymiserade registreringen av ditt användarbeteende kan du förhindra den genom att avaktivera cookies i webbläsaren.

d. Marknadsföringscookies
Marknadsföringscookies används i syfte att visa användaren relevanta och intresseanpassade reklamannonser. Dessutom används de för att mäta effektiviteten hos vissa kampanjer. Denna typ av cookies identifierar om en webbplats besöktes eller inte. Detta kan vidareförmedlas till tredje part. Cookies som syftar till att förbättra målgruppstilltalet och reklamen länkas ofta samman med tredje parts sidofunktionaliteter.

10.2. Konkret använda cookies

De cookies som används på respektive webbplats som tillhör BayWa r.e. beskrivs närmare på webbplatsen i fråga. En länk till beskrivningen ”Spårning av webbplatstrafik och opt-out” finns i en fotnot på webbplatsen. Där hittar du också länkar för att stänga av cookie-lagringen.

11. Diagnos, korrigering och optimering med Sentry

11.1 Behandlingens omfattning och syfte

Vi använder tjänsten Sentry (tillhandahålls av Functional Software, Inc., 1501 Mariposa St #408, San Francisco, CA 94107, USA) för att förbättra tjänsternas tekniska prestanda på vår webbplats genom att övervaka systemstabilitet och identifiera kodfel. Användarens uppgifter, till exempel om enhet och feltid samlas in anonymt och kopplas inte till annan data. Uppgifter som samlas in raderas när syftet har uppnåtts.

11.2 Typ av uppgifter

Om fel överförs kan följande uppgifter överföras och behandlas:

 • IP-adress (endast för teknisk överföring av felet) 
 • Typ och version av webbläsare  
 • Typ och version av operativsystem  
 • Stackspårning av felet (var och hur felet inträffade)  
 • Potentiellt text från kontaktformulär (om det finns ett fel i kontaktformuläret)

Programvaran körs uteslutande på självvärdservrar i Tyskland. Användarnas personuppgifter lagras endast där. Uppgifterna vidarebefordras inte till tredje part. BayWa r.e. utvärderar inte några uppgifter i reklamsyfte.

11.3 Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av användares personuppgifter är artikel 6, paragraf 1, punkt f i GDPR (den personuppgiftsansvariges berättigade intresse). Det ligger i vårt berättigade intresse att förbättra tjänsternas tekniska prestanda på vår webbplats genom att övervaka systemets stabilitet och identifiera kodfel.

11.4 Lagringsperiod

Följande personuppgifter raderas omedelbart efter överföring, eftersom de endast används för överföring mellan servern och klienten:

 • IP-adress

Följande personuppgifter lagras för ovan nämnda syften i 90 dagar och raderas därefter permanent:

 • Typ och version av webbläsare  
 • Typ och version av operativsystem  
 • Stackspårning av felet  
 • Text från kontaktformuläret

11.5 Möjlighet till invändning

Eftersom din IP-adress inte registreras kan vi inte längre koppla de lagrade uppgifterna till dig och lagrar därför i allmänhet anonyma uppgifter. Ångerrätt gäller därför endast i enskilda fall där vi har lagrat personuppgifter i förhållande till innehållet i ett felaktigt kontaktformulär. För att utöva din rätt att invända, kontakta: data-protection-officer(at)baywa-re.com.

12. Överförs personuppgifter till tredje land?

Överföring av uppgifter till tredje land görs från fall till fall och endast efter beslut av EU-Kommissionen att det föreligger adekvat skyddsnivå, standardavtalsklausuler, lämpliga garantier eller ditt uttryckliga godkännande.

13. Vilka rättigheter har jag enligt dataskyddsförordningen?

Du har alltid rätt att få information om, rätta, radera eller begränsa behandlingen av dina lagrade uppgifter, invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet och klagomål enligt kraven i dataskyddslagstiftningen. 

Rätt till information
Du kan fråga oss om och i vilken utsträckning vi behandlar dina uppgifter.

Rätt till rättelse
Om vi behandlar uppgifter om dig som är ofullständiga eller felaktiga kan du när som helst begära att vi rättar eller kompletterar dem.

Rätt till radering
Du kan begära att vi raderar dina uppgifter, om vi behandlar dem obehörigt eller om behandlingen påverkar dina intressen oproportionerligt. Tänk på att det kan finnas skäl som hindrar en omedelbar radering, t.ex. vid lagstadgade lagringskrav.
Oavsett utförandet av din rätt till radering kommer vi omgående att radera dina uppgifter i sin helhet, förutsatt att det inte finns något affärsmässigt eller lagstadgat lagringskrav.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas om

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.
 • Behandlingen av uppgifterna är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användning.
 • Vi inte längre behöver personuppgifterna för de avsedda ändamålen, men du behöver dem för att kunna åberopa eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har invänt mot behandling av personuppgifterna.

Rätt till dataportabilitet 
Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta om

 • behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och
 • behandlingen sker automatiskt.

Om det är tekniskt möjligt kan du begära en direkt överföring av dina uppgifter till en annan ansvarig.

Rätt att göra invändningar
Om vi behandlar dina uppgifter utifrån berättigat intresse kan du när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter, inbegripet profilering, som grundar sig på dessa bestämmelser. Vi behandlar då inte längre personuppgifterna, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för att åberopa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring utan att ange skäl.

Rätt att inge klagomål
Om du menar att vi genom behandlingen av dina personuppgifter bryter mot tysk eller europeisk dataskyddslagstiftning ber vi dig kontakta oss för att klargöra sådana frågor. Du har naturligtvis även rätt att vända dig den tillsynsmyndighet som är ansvarig för BayWa r.e., Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht.

Om du vill använda en av de ovan angivna rättigheterna gentemot oss ska du använda kontaktuppgifterna som anges under punkt 1 ovan. I tvivelsfall kan vi begära mer information för att bekräfta din identitet.

14. Är jag skyldig att tillhandahålla uppgifter?

Behandling av dina uppgifter är nödvändigt för att ingå respektive fullgöra det avtal du slutit med oss. Om du inte överlämnar dessa uppgifter till oss kan vi i allmänhet inte ingå eller fullgöra avtalet, eller inte längre fullgöra ett befintligt avtal, och tvingas därför avsluta det. Du är dock inte skyldig att lämna ut uppgifter eller godkänna att sådana uppgifter behandlas som inte är relevanta eller inte juridiskt nödvändiga för att fullgöra avtalet.

Tillbaka till toppen